Press "Enter" to skip to content

11. decembris – Svētais Damāzijs I, Pāvests

Svētais Damāzijs (ap 305-384) ar dedzību vadīja Baznīcu no 366. līdz 384. gadam. Viņš cīnījās pret maldu mācībām, sasauca vairākas sinodes un izdeva Baznīcas likumus. Viņš īpaši uzsvēra Svētā Gara dievišķību un ticības apliecinājumā pēc vārdiem „Es ticu uz Svēto Garu…” deva papildinājumu „… Kungu un Atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem”. Tāpat Damāzijs lika pārskatīt Svēto Rakstu latīņu tekstu, tulkošanas darbu uzticot svētajam Hieronimam. Viņš aicināja priesterus un visus ticīgos slavēt Svēto Trīsvienību ar šādu lūgšanu: „Gods lai ir Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam! Āmen.”

Comments are closed.