Būsim ļoti pateicīgi, ja pieņemsiet lēmumu mūs atbalstīt! 

Uzņēmumiem, saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1 pantu, ziedojot Latvijas Republikā reģistrētām reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu. Iepriekš minētā panta otrā daļa nosaka, ka kopējā nodokļa atlaide ir līdz 20 procentiem no nodokļa kopējās summas.

Fiziskām personām, saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmo daļu pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 1.1 punktu nauda vai citas lietas, kuras fiziskā persona – nodokļa maksātājs – bez atlīdzības nodod sabiedriskā labuma organizācijai, kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu,  uzskatāma par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību. Maksātāja attaisnotie izdevumi kopā ir līdz 20 procentiem no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma.

Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudzei ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss šādās darbības jomās: Labdarība; Kultūras veicināšana; Sabiedrības, it īpāsi trūcīgo un sociāli mazaissargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana.

REKVIZĪTI ZIEDOJUMU PĀRSKAITĪŠANAI

Dokuments, kas apliecina sabiedriskā labuma organizāciajs statusu

Ziedojumi konkrētām vajadzībām

Mūsu draudzes ērgelēm ir nepieciešams kapitālremonts.  Ja jūs varat ziedot kaut kādu summu, tad dariet to, pārskaitot uz draudzes kontu ar piebildi: Draudzes ērģeļu remontam.
ZIEDOT ĒRĢEĻU KAPREMONTĀM!

 

Brīvprātīgais darbs

Vajadzīgs cilvēks, kas palīdzēs veidot ziedu kompozīcijas uz altāra. Griezties piepriestera vai rakstīt uz info@dievmatesdraudze.lv