Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 01.07.2015 – no Īzāka tev celsies pēcnācēji

Ābrahams bija simts gadu vecs, kad viņam piedzima dēls Īzāks. Zēns auga un tika atšķirts no mātes krūts. Un Ābrahams zēna atšķiršanas dienā sarīkoja lielu mielastu.
Sāra, redzēdama ēģiptietes Hagaras dēlu smejamies par viņas dēlu Īzāku, sacīja Ābrahamam: “Padzen šo kalponi un viņas dēlu, jo kalpones dēls nebūs mantinieks kopā ar manu dēlu Īzāku.” Šos vārdus Ābrahams sava dēla dēļ atzina par ļoti sliktiem.
Tad Dievs viņam sacīja: “Lai tas tev nešķiet slikti darīts zēnam un tavai kalponei! Visā, ko tev sacīja Sāra, paklausi viņas balsij, jo no Īzāka tev celsies pēcnācēji. Bet arī kalpones dēlu Es darīšu par lielu tautu, jo viņš ir tavs pēcnācējs.”
Tā Ābrahams piecēlās rīta agrumā un, paņēmis maizi un ādas maisu ar ūdeni, uzlika to Hagarai plecos, un, atdevis zēnu, viņu aizraidīja. Viņa aizgāja un klīda pa Beršebas tuksnesi. Bet, kad ādas maisā izsīka ūdens, viņa nolika zēnu zem kāda krūma un aizgājusi apsēdās pa gabalu, bultas šāviena at­tālumā, sacīdama: “Es neskatīšos uz bērna nāvi.” Un tā, sēdēdama pa gabalu, viņa sāka skaļi raudāt.
Bet Dievs sadzirdēja zēna balsi. Un Dieva eņģelis no debesīm sauca Hagarai: “Kas tev ir, Hagara? Nebīsties! Jo Dievs ir sadzirdējis zēna balsi no tās vietas, kur viņš atrodas. Celies, piecel zēnu un paņem aiz rokas, jo Es viņu darīšu par lielu tautu.” Un Dievs atvēra viņas acis, un viņa ieraudzīja ūdens aku, un, aizgājusi un piesmēlusi ādas maisā ūdeni, viņa deva zēnam padzerties. Un Dievs bija ar zēnu. Viņš auga un uzturējās tuksnesī, un kļuva par jaunekli – loka šāvēju. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 34 (33)
Refrēns: Dievs, uzklausi manu lūgšanu!

Lūk, nabags sauca, un Kungs uzklausīja viņu
un izglāba no visām viņa bēdām.
Kunga eņģelis cels aizsargmūri apkārt tiem,
kas Kunga bīstas,
un viņus izglābs. R.

Bīstieties Kunga jūs, Viņa svētie,
jo tie, kas Viņa bīstas, trūkumu nepazīst.
Bagātie kļuva nabagi un cieta badu,
bet tiem, kas meklē Kungu,
netrūks nekāda labuma. R.

Nāciet, bērni, uzklausiet mani,
es mācīšu jums Kunga bijību.
Kas tad ir cilvēks, kurš vēlas dzīvi
un ilgojas pēc dienām, lai baudītu labumus? R.

Alleluja.
Meklējiet labu, nevis ļaunu,
lai jūs dzīvotu
un Kungs Dievs būtu ar jums!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs. Mt 8, 28-34.
Tajā laikā, kad Jēzus nonāca gadareniešu zemē, Viņam pretī izskrēja no kapiem izgājuši divi ļaunā gara apsēstie. Viņi bija ļoti mežonīgi, tā ka neviens nevarēja staigāt pa šo ceļu. Un, lūk, viņi kliedza, sacīdami: “Kas mums ar Tevi, Dieva Dēls? Vai Tu atnāci uz šejieni mūs pirms laika mocīt?”
Tālumā no viņiem ganījās liels cūku bars. Un ļaunie gari lūdza Viņu, sacīdami: “Ja Tu mūs izdzen, tad sūti mūs cūku barā!” Un, lūk, viss ganāmpulks strauji metās pār krauju jūrā un ūdenī noslīka.
Bet gani aizbēga un, nonākuši pilsētā, visu pastāstīja – arī par tiem, kas bija ļaunā gara apsēsti.
Un, lūk, visa pilsēta izgāja Jēzum pretī un, Viņu ieraudzījuši, lūdza, lai Viņš aizietu no viņu robežām. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.