Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 03.07.2015 – Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja!

Brāļi, jūs vairs neesat svešinieki un atnācēji, bet gan svēto līdzpilsoņi un tās Dieva saimes locekļi, kas būvēta uz apustuļu un praviešu pamata, kur galvenais stūrakmens ir pats Jēzus Kristus. Viņā visa celtne ir nostiprināta un aug par svētu svētnīcu Kungam. Viņā arī jūs tiekat reizē būvēti par Dieva mājokli Garā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 117 (116)
Refrēns: Sludiniet Evaņģēliju visām tautām!
vai: Alleluja!

Teiciet Kungu, visas tautas,
slavējiet Viņu, visi ļaudis! R.

Jo liela ir Viņa žēlsirdība pār mums,
un Kunga uzticība pastāv mūžam. R.

Alleluja.
Tom, tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji;
svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 20, 24-29)
Toms, viens no divpadsmit, kas tiek saukts par Didimu, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācekļi viņam teica: “Mēs redzējām Kungu!” Bet viņš tiem atbildēja: “Ja es neredzēšu naglu zīmes uz Viņa rokām un neielikšu savu pirkstu naglu vietās, un savu roku neielikšu Viņa sānā, es neticēšu.”
Bet pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija turpat un arī Toms kopā ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un, nostājies vidū, sacīja: “Miers jums!” Pēc tam Viņš teica Tomam: “Liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas! Sniedz savu roku un ieliec manā sānā, un neesi neticīgs, bet ticīgs!”
Toms atbildēja un Viņam sacīja: “Mans Kungs un mans Dievs!” Jēzus viņam teica: “Tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji. Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.