Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 07.05.2015

Tajās dienās, kad Jeruzalemē izcēlās lielas domstarpības, Pēteris piecēlies sacīja apustuļiem un vecākajiem: “Vīri, brāļi! Jūs zināt, ka jau no senām dienām Dievs ir nolēmis, lai pagāni no manas mutes dzirdētu Evaņģēlija vārdus un ticētu. Un Dievs, kas pazīst sirdis, ir devis liecību, dāvādams viņiem Svēto Garu tāpat kā mums, un nemaz nav šķirojis mūs un viņus, ticībā šķīstīdams viņu sirdis.
Tad kāpēc jūs tagad kārdināt Dievu, uzlikdami mācekļiem kaklā jūgu, ko nedz mūsu tēvi, nedz mēs paši nespējām panest? Bet mēs tomēr ticam, ka, pateicoties Kunga Jēzus žēlastībai, mēs tiksim izpestīti tāpat kā viņi.”
Un visa sapulce noklusa un klausījās Barnabu un Pāvilu, kas stāstīja, cik lielas zīmes un brīnumus Dievs caur viņiem bija darījis pagānu vidū. Bet, kad arī viņi apklusa, Jēkabs atbildēja, sacīdams: “Vīri, brāļi, uzklausiet mani! Sīmanis stāstīja, kā Dievam pirmo reizi labpatika ļaudis no pagānu vidus pievienot savam Vārdam. Ar to saskan arī praviešu vārdi, kā ir rakstīts: “Pēc tam Es atgriezīšos un no jauna uzbūvēšu Dāvida sagruvušo mājokli. Es atkal uzcelšu tā drupas un to atjaunošu, lai atlikušie ļaudis meklētu Kungu, kā arī visas tautas, pār kurām ir piesaukts mans vārds, saka Kungs, kas dara šīs no mūžiem zināmās lietas.”
Tāpēc es uzskatu, ka tie, kas no pagāniem atgriežas pie Dieva, nav jāapgrūtina, bet gan viņiem jāuzraksta, lai viņi atturētos no apgānīšanās ar dievekļiem, no netiklības, no tā, kas nožņaugts, un no asinīm. Jo Mozum jau no sensenām paaudzēm katrā pilsētā ir savi sludinātāji sinagogās, kur viņš katru sabatu tiek lasīts.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 96 (95)
Refrēns: Sludiniet Dieva godu visām tautām!
vai: Alleluja!

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
dziediet Kungam, visa zeme!
Dziediet Kungam, teiciet Viņa vārdu,
Viņa pestīšanu sludiniet no dienas dienā! R.

Sludiniet Viņa godu pagānu ļaudīm,
visām tautām – Viņa brīnišķos darbus!
Sakiet pagānu ļaudīm: “Kungs ir Valdnieks!”
Viņš nostiprināja pasauli, lai tā nekustas,
Viņš tiesās tautas pēc patiesības. R.

Alleluja.
Manas avis klausa manai balsij,
Es tās pazīstu, un tās man seko.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 15, 9-11)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kā mani ir mīlējis Tēvs, tāpat arī Es jūs esmu iemīlējis.
Palieciet manā mīlestībā! Ja jūs pildīsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā Es pildīju sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā.
To Es jums sacīju, lai mans prieks būtu jūsos un lai jūsu prieks būtu pilnīgs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Vakara  lūgšana

Mans Kungs un mans Dievs, mans iesākums un mērķis, Tu, kas paliec vienkāršs savā varenībā, pilns miera un mīlestības, maigums, kas piepildi manu sirdi, prieka okeāns, visu labumu pārpilnība, mans Dievs un mans viss, kas vēl man būtu vajadzīgs, ja Tu esi manī?
Tu esi mans vienīgais un neatņemamais Labums.
Es nemeklēju nekā cita, vien Tevi. Es klauvēju, Kungs, atver man! Atver, es lūdzu. Iegremdē mani savas dievišķības dziļumos!
Dari, lai es esmu pilnīgi vienots ar Tevi un lai savā sirdī varu līksmot par Tavu klātbūtni.

Comments are closed.