Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 07.08.2015 – ka no šeit stāvošajiem ir daži, kas nāvi nebaudīs, iekams neredzēs Cilvēka Dēlu ieejam savā Valstībā

Mozus uzrunāja tautu, sacīdams: “Padomā par senajiem laikiem, kas bija pirms tevis kopš tās dienas, kad Dievs radīja cilvēku virs zemes, vai no vienas debesu malas līdz otrai ir kādreiz notikusi tik liela lieta kā šī un vai ir dzirdēts kas tamlīdzīgs? Vai ir kāda tauta, kas dzirdējusi Dieva balsi runājam no uguns liesmām, kā tu to dzirdēji un paliki dzīva? Vai Dievs ir mēģinājis iet un izraudzīties sev tautu no citu tautu vidus ar pārbaudījumiem, zīmēm un brīnumiem, ar kariem, ar spēcīgu roku un izstieptu elkoni, un ar lielām, briesmīgām lietām saskaņā ar visu, ko jūsu labā Kungs, jūsu Dievs, ir izdarījis Ēģiptē jūsu acu priekšā? Tev tas tika parādīts, lai tu zinātu, ka Kungs ir Dievs un nav cita, izņemot Viņu.
No debesīm Viņš ļāva tev dzirdēt savu balsi, lai tevi pamācītu. Un virs zemes Viņš tev ļāva redzēt savu lielo uguni; un tu dzirdēji Viņa vārdus no uguns vidus, jo Viņš mīlēja tavus tēvus un pēc viņiem izvēlēja viņu pēcnācējus. Un Viņš izveda tevi pats savā lielajā spēkā no Ēģiptes, lai, tev ienākot, izdzītu par tevi lielākas un stiprākas tautas un tevi ievestu, un tev dāvātu īpašumā viņu zemi, kā tu to šodien redzi.
Tāpēc šodien zini un pārdomā savā sirdī, ka Kungs ir Dievs gan augšā, debesīs, gan lejā, virs zemes, un cita nav. Sargā Viņa baušļus un pavēles, ko Es tev šodien dodu, lai labi klātos tev un taviem dēliem pēc tevis un lai tu ilgu laiku uzturētos tajā zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dāvās.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 77 (76)
Refrēns: Es atceros Kunga darbus.

Es atceros Kunga darbus,
es atceros Tavus sensenos brīnumus.
Un es domāju par visiem Taviem darbiem
un pārdomāju visu, ko Tu dari. R.

Dievs, Tavs ceļš ir svēts:
kurš gan dievs ir tik liels kā mūsu Dievs?
Tu esi Dievs, kas brīnumus dara,
tautām Tu esi parādījis savu spēku. R.

Ar savu roku Tu atpestīji savu tautu,
Jēkaba un Jāzepa dēlus.
Kā ganāmpulku Tu vadīji savu tautu
ar Mozus un Ārona roku. R.

Alleluja.
Svētīgi tie, kas tiek vajāti par taisnību,
jo viņiem pieder Debesu valstība.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 16, 24-28)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Ja kāds grib man sekot, lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko man! Jo, kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet, kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs.
Jo ko tas līdzēs cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Vai arī: kādu maksu cilvēks dos par savu dvēseli?
Jo Cilvēka Dēls nāks sava Tēva godībā ar saviem eņģeļiem un tad atlīdzinās ikvienam saskaņā ar tā darbiem. Patiesi, Es jums saku, ka no šeit stāvošajiem ir daži, kas nāvi nebaudīs, iekams neredzēs Cilvēka Dēlu ieejam savā Valstībā.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.