Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 08.06.2015

Pāvils, saskaņā ar Dieva gribu Kristus Jēzus apustulis, un brālis Timotejs Dieva draudzei, kas ir Korintā, kopā ar visiem svētajiem, kuri ir visā Ahajā: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus.
Lai ir slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, žēlsirdības Tēvs un visa iepriecinājuma Dievs, kas mierina mūs visās mūsu bēdās, lai arī mēs paši varētu iepriecināt tos, kas cieš visādus spaidus, ar mierinājumu, ar ko mūs pašus mierina Dievs.
Jo, tāpat kā bagātīgi pār mums nāk Kristus ciešanas, tā, pateicoties Kristum, liels ir arī mūsu iepriecinājums. Bet, ja mēs ciešam bēdas, tad tas ir jūsu iepriecinājumam un pestīšanai; un, ja mēs tiekam mierināti, tad tas ir jūsu mierinājumam, kas jums palīdz izturēt tās pašas ciešanas, ko arī mēs panesam. Un mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka, tāpat kā jūs esat līdzdalībnieki ciešanās, tā būsiet līdzdalīgi arī iepriecinājumā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 34 (33)
Refrēns: Raugiet un redziet, cik labs ir Kungs!

Es teikšu Kungu katrā laikā,
Viņa slava vienmēr būs uz manām lūpām.
Mana dvēsele leposies Kungā,
pazemīgie lai dzird un lai priecājas! R.

Teiciet Kungu kopā ar mani,
kopā slavēsim Viņa vārdu!
Es meklēju Kungu, un Viņš uzklausīja mani
un atbrīvoja mani no visām manām bailēm. R.

Skatieties uz Viņu, un jūs atplauksiet priekā,
un jūsu vaigs netiks apkaunots.
Lūk, nabags sauca, un Kungs uzklausīja viņu
un izglāba viņu no visām viņa bēdām. R.

Kunga eņģelis cels aizsargmūri apkārt tiem,
kas Kunga bīstas,
un viņus izglābs.
Raugiet un redziet, cik labs ir Kungs,
laimīgs ir vīrs, kas cer uz Viņu. R.

Alleluja.
Priecājieties un līksmojiet,
jo alga jums Debesīs ir liela!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 1-12)
Tajā laikā, redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus uzkāpa kalnā. Kad Viņš bija apsēdies, pie Viņa piegāja mācekļi un Viņš sāka tos mācīt, sacīdams: “Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas, jo viņiem pieder Debesu valstība. Svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. Svētīgi noskumušie, jo viņi tiks iepriecināti. Svētīgi tie, kas alkst un slāpst pēc taisnības, jo viņi to saņems. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Svētīgi tie, kam skaidra sirds, jo viņi Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo viņus sauks par Dieva bērniem. Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder Debesu valstība.
Svētīgi jūs esat, ja manis dēļ jūs nievās un vajās, un apmelos, runājot par jums visu ļaunu. Priecājieties un līksmojiet, jo alga jums Debesīs ir liela! Tāpat taču viņi vajāja praviešus, kas bija pirms jums.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.