Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 08.07.2015 – sludiniet, sacīdami: “Debesu valstība ir tuvu.”

Kad Ēģiptē sāka just badu, tauta sauca uz faraonu, prasīdama uzturu. Bet viņš tiem atbildēja: “Ejiet pie Jāzepa un, ko viņš jums sacīs, to dariet!” Visā Ēģiptes zemē iestājās bads.
Un Jāzeps atvēra visus apcirkņus un pārdeva ēģiptiešiem labību, jo arī viņus mocīja bads. Visi apkārtējie novadi gāja uz Ēģipti pie Jāzepa iepirkt pārtiku, jo bads visā zemē pieņēmās spēkā.
Arī Izraēļa dēli atnāca uz Ēģiptes zemi kopā ar citiem, kas gāja pirkt labību. Bads valdīja arī Kanaānas zemē. Un Jāzeps bija pārvaldnieks Ēģiptes zemē, un pēc viņa pavēles ļaudīm tika pārdota labība.
Kad viņa brāļi atnāca un, līdz zemei klanīdamies, atdeva viņam godu, viņš tos pazina, tomēr uzrunāja bargi it kā svešiniekus, sacīdams: “No kurienes jūs nākat?” Viņi atbildēja: “No Kanaānas zemes, lai nopirktu uzturam nepieciešamo.” Jāzeps sacīja: “Tā tas ir, kā es teicu: jūs esat spiegi! Es tagad jūs pārbaudīšu.” Tad viņš tos nodeva cietumā uz trim dienām.
Bet trešajā dienā, izvedis viņus no cietuma, Jāzeps sacīja: “Izdariet, ko es sacīju, un jūs dzīvosiet, jo es bīstos Dieva. Ja jūs esat godīgi, viens jūsu brālis lai paliek saistīts cietumā, bet jūs ejiet un nesiet labību, ko nopirkāt, uz savām mājām un atvediet pie manis savu visjaunāko brāli, lai es varu pārbaudīt jūsu teiktos vārdus un lai jūs netiekat nodoti nāvei!”
Viņi izdarīja, kā viņš bija teicis, un runāja savā starpā: “Mēs pelnīti to ciešam, jo esam noziegušies pret savu brāli, redzēdami viņa dvēseles mokas, kad viņš mūs lūdzās un mēs viņu neuzklausījām. Tāpēc pār mums ir nākuši šie spaidi.” Un Rubens sacīja: “Vai tad es jums neteicu: nenoziedzieties pret zēnu! Bet jūs mani neklausījāt. Lūk, viņa asinis pieprasīja norēķinu.”
Bet viņi nezināja, ka Jāzeps to saprot, jo viņš ar tiem runāja ar tulka palīdzību. Un viņš uz brīdi novērsās un raudāja. Tad atgriezies viņš ar tiem runāja atkal. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 33 (32)
Refrēns: Lai mūs pavada Dieva žēlastība!

Teiciet Kungu uz cītaras,
uz desmitstīgu kokles spēlējiet Viņam!
Dziediet Viņam jaunu dziesmu,
skaisti dziediet Viņam skaļā balsī! R.

Kungs izjauc pagānu nodomus,
veltīgas dara ļaužu ieceres.
Bet Kunga nodoms pastāv uz mūžiem,
Viņa sirds domas –
uz paaudžu paaudzēm. R.

Raug, Kunga acis ir pār tiem, kas Viņa bīstas,
pār tiem, kas cer uz Viņa žēlsirdību,
lai viņu dvēseli izglābtu no nāves
un viņus pabarotu bada laikā. R.

Alleluja.
Dieva valstība ir tuvu,
nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 10, 1-7)
Tajā laikā, pieaicinājis savus divpadsmit mācekļus, Jēzus deva viņiem varu pār ļaunajiem gariem, lai viņi tos izdzītu un lai dziedinātu visas slimības un visas kaites.
Divpadsmit apustuļu vārdi ir šie: pirmais ir Sīmanis, kas tiek saukts par Pēteri, un viņa brālis Andrejs, Zebedeja dēls Jēkabs un viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs, Alfeja dēls Jēkabs un Tadejs, Sīmanis kanaānietis un Jūdass Iskariots, kas Viņu nodeva.
Šos divpadsmit Jēzus sūtīja, viņiem pavēlēdams un sacīdams: “Neejiet pie pagāniem un neejiet samāriešu pilsētās! Bet labāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm! Iedami sludiniet, sacīdami: “Debesu valstība ir tuvu.”” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.