Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 08.08.2015 – ja jums būs ticība kā sinepju grauds un jūs sacīsiet šim kalnam: “Pārcelies no šejienes uz turieni!” – tad tas pārcelsies

Mozus uzrunāja tautu, sacīdams: “Klausies, Izraēl! Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs. Tev būs mīlēt Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un no visa sava spēka.
Un šie vārdi, kurus es tev šodien pavēlu, lai paliek tavā sirdī. Tu tos iemācīsi saviem bērniem un par tiem runāsi, gan savās mājās esot, gan ejot ceļā, gulēt dodoties un ceļoties. Un tu piesiesi tos kā zīmi pie savas rokas, un lai tie ir kā rota starp tavām acīm. Un tu ierakstīsi tos savas mājas durvju stenderēs un savos vārtos.
Un, kad Kungs, tavs Dievs, tevi ievedīs zemē, par kuru ir zvērējis taviem tēviem Ābrahamam, Īzākam un Jēkabam, lai tev dotu lielas un bagātas pilsētas, kuras tu neesi cēlis, mājas, kas pilnas visādiem labumiem, bet kuras tu neesi piepildījis, ūdens tvertnes, kuras tu neesi racis, vīna un olīvu dārzus, kurus tu neesi stādījis, un kad tu ēdīsi un būsi līdz sātam paēdis, tad sargies, ka tu neaizmirstu Kungu, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no verdzības nama.
Tev būs bīties Kungu, savu Dievu, un Viņam kalpot, kā arī zvērēt pie Viņa vārda.”Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 18 (17)
Refrēns: Es mīlu Tevi, Kungs, mans stiprums.

Es mīlu Tevi, Kungs, mans stiprums!
Kungs, mans atbalsts,
mans patvērums un mans glābējs,
mans Dievs, mana klints, uz kuru es ceru.
Mans vairogs, manas pestīšanas rags
un mans aizstāvis. R.

Savās bēdās es piesaucu Kungu
un lūdzos savu Dievu.
No savas svētnīcas Viņš uzklausīja manu balsi,
un mans sauciens nonāca Viņa ausīs. R.

Lai dzīvo Kungs! Mans Glābējs lai ir slavēts,
lai cildināts ir Dievs, mans Pestītājs!
Lielas uzvaras Tu esi devis savam ķēniņam
un parādījis žēlsirdību savam Svaidītajam. R.

Alleluja.
Mūsu Pestītājs Jēzus Kristus ir uzvarējis nāvi
un ar Evaņģēliju ir cēlis gaismā dzīvību.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 17, 14-20)
Tajā laikā pie Jēzus piegāja kāds cilvēks un, nometies ceļos Viņa priekšā, sacīja: “Kungs, apžēlojies par manu dēlu, jo viņš ir mēnessērdzīgs un ļoti cieš. Viņš bieži krīt ugunī un ūdenī. Un es viņu atvedu pie Taviem mācekļiem, bet tie viņu nespēja izdziedināt.”
Jēzus atbildot sacīja: “Ak, neticīgā un nekrietnā cilts, cik ilgi man vēl jābūt pie jums? Atvediet viņu pie manis!” Un Jēzus norāja ļauno garu, un tas izgāja no zēna. Un no tās stundas viņš kļuva vesels.
Tad mācekļi vieni paši piegāja pie Jēzus un jautāja: “Kāpēc mēs nevarējām to izdzīt?” Bet Viņš tiem atbildēja: “Savas vājās ticības dēļ. Patiesi, Es jums saku: ja jums būs ticība kā sinepju grauds un jūs sacīsiet šim kalnam: “Pārcelies no šejienes uz turieni!” – tad tas pārcelsies un nekas jums nebūs neiespējams.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.