Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 09.06.2015 Jūs esat zemes sāls.

Pāvila otrā vēstule Korintiešiem 2 Kor 1, 18-22

Bet kā Dievs ir uzticams, tā mūsu runa jums nav reizē ‘jā’ un ‘nē’. Jo Dieva Dēls Jēzus Kristus, ko es un Silvans, un Timotejs jums sludinājām, nav rezē ‘jā’ un ‘nē’, bet Viņā bija ‘jā’. Jo cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir Viņā ‘jā’: tāpēc arī caur Viņu ‘amen’ Dievam mums par godu. Bet tas, kas stiprina mūs un jūs Kristū un kas mūs svaidīja, ir Dievs. Viņš mūs apzīmogoja un deva Gara ķīlu mūsu sirdīs.

119. Psalms

Dieva vārdu un baušļu svētība

Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc Tā Kunga baušļiem!

Svētīgi tie, kas sargā Viņa liecības,

kas Viņu meklē no visas sirds,

kas nedara netaisnību,

bet staigā Viņa ceļos!

Tu pats pavēlēji stipri sargāt Tavus likumus

un tiem rūpīgi sekot.

Kaut es uz to vien tiektos,

lai sargātu un pildītu Tavus likumus!

Kad es turēšu visus Tavus baušļus sev acu priekšā,

es nekad nepalikšu kaunā.

Es Tev pateicos ar skaidru sirdi,

kad es mācos Tavas taisnības tiesas.

Es turēšu Tavus likumus, neatstāj mani pavisam!

Mateja evaņģēlijs. Мt 5, 13-16

Jūs esat zemes sāls. Bet ja sāls zaudē savas spējas, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, tikai izmešanai ārā, lai cilvēki to samītu.  Jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas celta kalnā, nav paslēpjama. Tāpat, iededzinājis sveci, neviens neliek to zem pūra, bet svečturī, lai tā dotu gaismu visiem, kas atrodas mājā. Tā lai jūsu gaisma spīd cilvēkiem: lai viņi redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Comments are closed.