Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 10.06.2015 – Es neesmu nācis atcelt, bet gan piepildīt

Brāļi, mums ir paļāvība uz Dievu, pateicoties Kristum. Ne tāpēc, ka mēs būtu spējīgi paši no sevis kaut ko domāt, bet mūsu spējas ir no Dieva. Viņš arī darīja mūs spējīgus kalpot Jaunajai derībai – ne burta, bet Gara derībai, jo burts nokauj, bet Gars atdzīvina.
Bet, ja kalpošana nāvei, kas burtiem bija iekalta akmenī, bija tādā godībā, ka Izraēļa dēli nespēja skatīties Mozus sejā viņa vaiga spožuma dēļ, kas bija pārejošs, tad cik gan lielākā godībā būs kalpošana Garam? Jo, ja jau kalpošana pazudināšanai ir gods, tad daudz bagātāka ar godību būs kalpošana taisnībai.
Šīs pārpilnās godības dēļ tas, kam bija tikai daļēja godība, izrādījās pavisam bez goda. Bet, ja jau pārejošais bija godībā, tad daudz vairāk godībā ir paliekošais. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 99 (98)
Refrēns: Teiciet mūsu Dieva svētumu!

Slavējiet Kungu, mūsu Dievu,
un krītiet ceļos pie Viņa kājām, jo Viņš ir svēts!
Starp Viņa priesteriem ir Mozus un Ārons,
un Samuēls starp tiem, kas piesauc Viņa vārdu.
Viņi piesauca Kungu,
un Viņš tos uzklausīja. R.

Uz tiem Viņš runāja mākoņu stabā,
un tie glabāja Viņa pavēles un baušļus,
kurus Viņš tiem deva.
Kungs, mūsu Dievs, Tu viņus uzklausīji,
Dievs, Tu viņiem biji žēlīgs,
tomēr viņu pārkāpumus Tu sodīji. R.

Slavējiet Kungu, mūsu Dievu,
un krītiet ceļos pie Viņa svētā kalna,
jo Kungs, mūsu Dievs, ir svēts. R.

Alleluja.
Kungs, dari man zināmus savus ceļus,
savā patiesībā mani vadi un māci!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 17-19)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Nedomājiet, ka Es esmu nācis atcelt Likumu vai praviešus, – Es neesmu nācis atcelt, bet gan piepildīt. Patiesi, Es jums saku: kamēr nezudīs debesis un zeme, no Likuma nezudīs neviens burts, nedz rakstu zīme, iekams viss nebūs noticis.
Tādēļ, ja kāds atmetīs kaut vienu vismazāko bausli un tā mācīs ļaudis, tas Debesu valstībā tiks dēvēts par vismazāko, bet, kas tos pildīs un mācīs, tas tiks atzīts par lielu Debesu valstībā.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.