Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 10.07.2015 – jums tiks dots, kas jums jārunā

Tajā laikā Izraēlis devās ceļā uz Ēģipti, ņemot līdzi visu, kas viņam piederēja. Nonācis Beršebā un tur salicis kaujamos upurus sava tēva Īzāka Dievam, viņš dzirdēja Dievu nakts redzējumā viņu saucam: “Jēkab, Jēkab!” Viņš atbildēja: “Lūk, te es esmu.” Dievs viņam sacīja: “Es esmu Dievs, tava tēva Dievs. Nebaidies doties uz Ēģipti, jo Es tevi tur darīšu par lielu tautu. Es iešu kopā ar tevi uz turieni, un Es tevi atvedīšu no turienes, kad tu griezīsies atpakaļ. Un Jāzeps savām rokām aizvērs tavas acis.”
Tad Jēkabs devās ceļā no Beršebas. Un dēli viņu kopā ar savām sievām un bērniem veda ratos, ko faraons bija sūtījis sirmgalvja pārvešanai. Viņi paņēma arī visu, kas tiem piederēja Kanaānas zemē. Tā Jēkabs ar visiem saviem pēcnācējiem, dēliem un mazdēliem, meitām un visu savu cilti nonāca Ēģiptē.
Bet Jūdu viņš izsūtīja sev pa priekšu pie Jāzepa, lai viņam paziņotu un lai viņš dotos pretī uz Gošeni. Un viņi nonāca Gošenes zemē. Jāzeps lika aizjūgt savus ratus un devās pretī savam tēvam uz Gošeni, un, ieraudzījis viņu, krita tam ap kaklu un ilgi raudāja viņa apkampienos.
Tad Izraēlis sacīja Jāzepam: “Nu es varu mirt priecīgs, jo redzēju tevi dzīvu un tevi atstāšu dzīvojam.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 37 (36)
Refrēns: Taisnīgajiem pestīšana nāk no Dieva.

Ceri uz Kungu un dari labu,
un tu apdzīvosi zemi un būsi drošībā.
Līksmojies Kungā,
un Viņš piepildīs tavas sirds ilgas. R.
Kungs zina nevainīgo dienas,
un viņu mantojums būs uz mūžiem.
Nelaimes laikā viņi nepaliks kaunā
un bada dienās ēdīs līdz sātam. R.

Novērsies no ļauna un dari labu,
un tu dzīvosi uz mūžu mūžiem,
jo Kungs mīl taisnību
un Viņš neatstās savus svētos. R.

Taisnīgo pestīšana nāk no Kunga,
Viņš ir viņu aizstāvis spaidu laikā.
Un Kungs viņus atbalstīs un atbrīvos,
atbrīvos viņus no noziedzīgajiem
un viņus izglābs,
jo tie ir cerējuši uz Viņu. R.

Alleluja.
Svētais Gars jums visu iemācīs
un atgādinās jums visu,
ko Es jums biju sacījis.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 10, 16-23)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem apustuļiem: “Lūk, Es jūs sūtu kā avis starp vilkiem. Tāpēc esiet gudri kā čūskas un vienkārši kā baloži!
Sargieties no cilvēkiem, jo viņi nodos jūs tiesai un jūs šaustīs savās sinagogās. Manis dēļ jūs vedīs valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par liecību. Bet, kad jūs nodos, nedomājiet, kā un ko runāt, jo tajā stundā jums tiks dots, kas jums jārunā. Jo ne jau jūs esat tie, kas runā, bet jūsu Tēva Gars, kas runā jūsos.
Brālis nodos nāvei brāli, un tēvs – dēlu. Un bērni sacelsies pret saviem vecākiem un viņus nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet, kas izturēs līdz galam, tas būs izpestīts. Kad jūs vajās šajā pilsētā, bēdziet uz citu! Jo, patiesi, Es jums saku: jūs nepaspēsiet pārstaigāt Izraēļa pilsētas, iekams atnāks Cilvēka Dēls.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.