Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 12.08.2015 – kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū

Tajās dienās Mozus no Moāba līdzenuma uzkāpa Nebo kalnā Piazgas virsotnē iepretī Jerihai. Un Kungs viņam parādīja visu Gileādas zemi līdz pat Danai; visu Neftala zemi, Efraima un Manasses zemi un visu Jūdas zemi līdz pat Rietumu jūrai, un Negebu, un palmu pilsētas Jerihas plašo apvidu līdz pat Segorai. Un Kungs viņam sacīja: “Šī ir zeme, par kuru Es zvērēju Ābrahamam, Īzākam un Jēkabam, sacīdams: “Es atdošu to taviem pēcnācējiem.” Tu redzēji to savām acīm, tomēr tajā tu neieiesi.”
Tad tur, Moāba zemē, saskaņā ar Kunga pavēli nomira Mozus, Kunga kalps. Un viņu apbedīja ielejā Moāba zemē, iepretī Bet-Peorai. Un neviens cilvēks nezina viņa kapu līdz pat šai dienai. Mozus bija simts divdesmit gadus vecs, kad viņš nomira, bet viņa acis nebija satumsušas, nedz viņa spēki zuduši. Un Izraēļa dēli apraudāja viņu Moāba līdzenumos trīsdesmit dienas. Pēc tam izbeidzās sēru dienas par Mozu.
Bet Jozus, Nuna dēls, bija gudrības gara pilns, jo Mozus bija uzlicis viņam savas rokas. Un Izraēļa dēli viņam klausīja un darīja, kā Kungs bija pavēlējis Mozum.
Bet vairs necēlās Izraēlī tāds pravietis kā Mozus, kuru Kungs pazina vaigu vaigā, un kas būtu līdzīgs visās zīmēs un brīnumos, ko Kungs viņam pavēlēja darīt Ēģiptes zemē faraonam, visiem viņa kalpiem un visai viņa zemei, nedz arī kas būtu līdzīgs ar varenas rokas spēku un lieliem brīnumiem, ko Mozus izdarīja visa Izraēļa priekšā.Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 66 (65)
Refrēns: Slavējiet Dievu, dzīvības devēju!

Gavilējiet Dievam, visas zemes,
dziediet Viņa vārda godam,
cildiniet Viņa slavu!
Sakiet Dievam:
“Cik brīnumaini ir Tavi darbi!” R.

Nāciet un skatieties Dieva darbus:
Viņš ir veicis brīnumus starp cilvēku bērniem.
Tautas, slavējiet mūsu Dievu
un tālu dzirdamu dariet Viņa slavu! R.

Nāciet, klausieties visi, kas bīstaties Dieva,
un es stāstīšu, kādas lietas
Viņš ir darījis manai dvēselei.
Ar savām lūpām es saucu uz Viņu
un slavēju Viņu ar savu mēli. R.

Alleluja.
Dievs pasauli caur Kristu samierināja ar sevi
un mums deva samierināšanās vārdu.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 18, 15-20)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Ja tavs brālis sagrēkotu pret tevi, ej un aizrādi viņam, jums tikai divatā esot. Ja viņš tev paklausīs, tu būsi ieguvis savu brāli, bet, ja neklausīs, paņem sev līdzi vēl vienu vai divus, lai uz divu vai triju liecinieku vārdiem balstītos visa patiesība. Un, ja arī tiem viņš neklausītu, tad saki Baznīcai, bet, ja viņš negribētu paklausīt pat Baznīcai, tad lai viņš tev ir kā pagāns un muitnieks.
Patiesi, Es jums saku: ko vien jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasiets arī Debesīs, un, ko vien jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī Debesīs.
Un vēl Es jums saku: ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, viņi to saņems no mana Tēva, kas ir Debesīs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.