Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 14.06.2015 – Dieva valstība ir kā sinepju grauds.

Tā saka Kungs Dievs: “Es paņemšu no augsta ciedra galotnes zariņu un iedēstīšu. No tā visaugstāko zaru galiem nolauzīšu maigu dzinumu un iestādīšu augstā un varenā kalnā. Es to iestādīšu Izraēļa augstajā kalnā. Un tas sakuplos zaros un nesīs augļus, un kļūs par lielu ciedru. Un zem tā mājos visi putni, un visas spārnotās būtnes tā zaru ēnā vīs ligzdas.
Un visi zemes koki tad zinās, ka Es esmu Kungs un ka Es pazemoju augsto koku, bet paaugstināju zemo, un ka Es liku nokalst zaļajam kokam, bet sazaļot sausajam.
Es, Kungs, to biju teicis, un Es to izdarīju.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 92 (91)
Refrēns: Labi ir pateikties Kungam.

Labi ir pateikties Kungam
un dziedāt Tavam vārdam, Visaugstais,
Tavu žēlsirdību vēstīt agri no rīta
un naktī – Tavu uzticību. R.

Taisnīgais ziedēs kā palma
un augs kā Libāna ciedrs.
Iedēstīti Kunga namā,
viņi ziedēs mūsu Dieva pagalmos. R.

Pat vecumā viņi dos augļus
un būs sulīgi un zaļojoši,
lai vēstītu, ka Kungs, mans patvērums, ir taisnīgs
un Viņā nav netaisnības. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem (2 Kor 5, 6-10)
Brāļi, mēs vienmēr turam drošu prātu. Mēs zinām, ka, mājodami miesā, esam ceļinieki tālu prom no Kunga mājām. Jo mēs dzīvojam pēc ticības, nevis pēc tā, ko redzam. Ar drošu prātu mēs vēlamies labāk atstāt miesas mājokli un būt Kunga tuvumā.
Tādēļ arī mēs cenšamies būt Viņam patīkami, gan uzturoties tuvumā, gan esot tālu no Viņa. Jo mums visiem būs jāstājas Kristus soģa krēsla priekšā, lai katrs saņemtu pēc tā, ko viņš, miesā būdams, darījis labu vai ļaunu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Sēkla ir Dieva Vārds, bet sējējs ir Kristus.
Kas Viņu atrod, tas dzīvos uz mūžiem.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 4, 26-34)
Tajā laikā Jēzus sacīja ļaudīm: “Ar Dieva valstību notiek tā, it kā cilvēks būtu iesējis zemē sēklu. Vai viņš guļ vai ceļas, naktī vai dienā sēkla uzdīgst un izaug, viņam nezinot. Zeme pati no sevis nes augļus: vispirms zelmeni, tad vārpu, pēc tam briedušus graudus vārpā. Kad augļi ir ienākušies, viņš tūlīt laiž darbā sirpi, jo ir pienācis pļaujas laiks.”
Viņš arī vēl sacīja: “Kam lai pielīdzinām Dieva valstību vai ar kādu līdzību lai to attēlojam? Tā ir kā sinepju grauds, kas, zemē iesēts, ir mazāks par visām citām sēklām zemes virsū, bet, kad tas ir iesēts, tas aug un kļūst lielāks par visiem dārza augiem, un tam izaug tik kupli zari, ka tā ēnā var apmesties debesu putni.”
Un Viņš tiem sludināja Vārdu ar daudzām līdzībām, cik tie spēja klausīties, un bez līdzībām Viņš tiem nekā nestāstīja. Bet saviem mācekļiem Viņš visu izskaidroja atsevišķi. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.