Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 15.05.2015

Kad Pāvils uzturējās Korintā, Kungs naktī sacīja viņam redzējuma laikā: “Nebīsties! Runā un neklusē, jo Es esmu ar tevi un neviens tev nestāsies pretī, lai tev kaitētu, tādēļ ka man ir daudz ļaužu šajā pilsētā.” Tā viņš tur palika gadu un sešus mēnešus un sludināja tiem Dieva Vārdu.
Bet, kad Gallions kļuva par Ahajas prokonsulu, jūdi vienprātīgi sacēlās pret Pāvilu un aizveda viņu tiesas priekšā, sacīdami: “Šis mudina cilvēkus, lai tie godinātu Dievu pretēji Likumam.”
Bet, kad Pāvils gatavojās vērt vaļā muti, Gallions sacīja jūdiem: “Jūdi, ja tā būtu kāda pārestība vai ļauns noziegums, es jūs pienācīgi uzklausītu. Bet, ja šeit ir runa par vārdiem un nosaukumiem, un jūsu Likumu, tad lūkojiet paši! Es negribu būt tiesnesis šajās lietās.” Un viņš tos aizdzina prom no tiesas krēsla. Bet viņi, sagūstījuši sinagogas priekšnieku Sostenu, viņu sasita tiesas krēsla priekšā, bet Gallions tam nepiegrieza vērību.
Bet Pāvils vēl palika tur ilgāku laiku un, atvadījies no brāļiem, aizbrauca ar kuģi uz Sīriju kopā ar Priscillu un Akvilu. Kenhrejā viņš bija sev apcirpis galvu, jo bija devis solījumu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 47 (46)
Refrēns: Dievs ir visas zemes Valdnieks.
vai: Alleluja!

Visas tautas, plaukšķiniet rokām,
gavilējiet Kungam priecīgām balsīm,
jo visaugstais Kungs ir bijājams,
liels Karalis pār visu zemi. R.

Viņš ir pakļāvis mums tautas
un ļaudis – zem mūsu kājām.
Viņš mums ir izvēlējis mūsu mantojumu,
sava mīļotā Jēkaba lepnumu. R.

Dievs paceļas augšup, gaviļu pavadīts,
un Kungs, atskanot taurei.
Dziediet Kungam, dziediet,
dziediet mūsu Karalim, dziediet! R.

Alleluja.
Es izgāju no Tēva un atnācu uz pasauli;
Es atkal atstāju pasauli
un aizeju pie Tēva.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 16, 20-23a)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Patiesi, patiesi, Es jums saku – jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies. Jūs skumsiet, bet jūsu skumjas pārvērtīsies priekā.
Kad sieviete dzemdē, viņa skumst, jo ir pienākusi viņas stunda. Bet, dzemdējusi bērnu, viņa ciešanas vairs nepiemin aiz prieka, ka pasaulē ir piedzimis cilvēks.
Tāpat arī jums tagad ir skumjas. Bet Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirdis priecāsies, un jūsu prieku neviens jums neatņems. Un tajā dienā jūs man neko nejautāsiet.”Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.