Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 15.06.2015 – nepretojieties ļaunumam.

Brāļi, mēs atgādinām, lai jūs Dieva žēlastību nesaņemtu veltīgi, jo ir sacīts: “Labvēlīgā laikā Es uzklausīju tevi un tev palīdzēju pestīšanas dienā.” Lūk, tagad ir labvēlīgs laiks, lūk, tagad ir pestīšanas diena.
Nevienam nedodot nekādu ieļaunojumu, lai netiktu panicināta mūsu kalpošana, mēs parādām sevi kā Dieva kalpus visās lietās: lielā pacietībā, spaidos, trūkumā un grūtībās, šaustīšanā, cietumos un nemieru laikā, rūpēs, nakts nomodos un gavēņos, šķīstībā un prātīgumā, augstsirdībā un laipnībā, Svētajā Garā un neviltotā mīlestībā, patiesības sludināšanā un Dieva spēkā.
Ar taisnības ieročiem labajā un kreisajā pusē, godā un negodā, ar neslavu un ar labu slavu, uzskatīti par krāpniekiem un tomēr patiesības sacītāji, būdami it kā nepazīti un tomēr pazīstami, it kā mirstoši un tomēr, lūk, dzīvojam, it kā sodīti, tomēr neno­nāvēti, it kā noskumuši un tomēr vienmēr līksmi, it kā trūkumcietēji, tomēr tādi, kas daudzus dara bagātus, it kā tie, kuriem nav nekā, un tomēr tādi, kam pieder viss. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 98 (97)
Refrēns: Savu pestīšanu Kungs ir darījis zināmu.

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
jo Viņš ir veicis brīnumdarbus!
Savu pestīšanu Kungs ir darījis zināmu,
tautu priekšā atklājis savu taisnību. R.

Viņš ir atcerējies savu labvēlību
un savu uzticību Izraēļa namam.
Visas zemes malas redzēja
mūsu Dieva pestīšanu.
Gavilējiet Dievam, visa zeme,
priecājieties, līksmojiet un dziediet! R.

Alleluja.
Es jums dodu jaunu bausli, saka Kungs,
lai jūs cits citu mīlētu,
kā Es jūs esmu mīlējis.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 38-42)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu.
Bet Es jums saku: nepretojieties ļaunumam, bet, ja kāds tev sit pa labo vaigu, pagriez viņam arī otru! Ja kāds grib ar tevi tiesāties un paņemt tavus svārkus, atdod viņam arī mēteli! Ja kāds tevi spiež iet tūkstoš soļus, ej viņam līdzi divus tūkstošus!
Kas lūdz no tevis, tam dod; un, kas grib no tevis aizņemties, tam neatsaki!”

Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.