Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 15.07.2015 – neviens nepazīst Tēvu kā tikai Dēls un tas, kuram Dēls gribēs to atklāt

Tajās dienās Mozus ganīja sava sievastēva Madiāna priestera Jetro aitas, un, dzīdams ganāmpulku pāri tuksnesim, viņš nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un viņam parādījās Kunga eņģelis uguns liesmā no krūma vidus. Un Mozus redzēja, ka krūms dega ugunīs, bet nesadega.
Tad Mozus sacīja: “Es iešu un apskatīšu šo lielo parādību, kāpēc krūms nesadeg.” Bet Kungs redzēja, ka viņš iet skatīties, un Dievs sauca viņu no krūma vidus un sacīja: “Mozu, Mozu!” Viņš atbildēja: “Te es esmu.” Tad Dievs sacīja: “Netuvojies šeit klāt! Novelc sandales no savām kājām, jo vieta, uz kuras tu stāvi, ir svēta zeme.”
Un Dievs atkal sacīja: “Es esmu tava tēva Dievs, Ābrahama Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs.” Mozus aizsedza savu vaigu, jo neuzdrošinājās uzlūkot Dievu.
“Izraēļa bērnu saucieni ir nonākuši manā priekšā, un Es redzēju viņu spaidus, ar kādiem ēģiptieši viņus vārdzina. Tāpēc ej! Es tevi sūtīšu pie faraona, lai tu izvestu manu tautu, Izraēļa dēlus, no Ēģiptes.”
Tad Mozus sacīja Dievam: “Kas gan es esmu, lai ietu pie faraona un izvestu Izraēļa dēlus no Ēģiptes?” Un Viņš tam atbildēja: “Es būšu ar tevi. Un zīme, ka Es esmu tevi sūtījis, būs šāda: kad tu izvedīsi tautu no Ēģiptes, jūs kalposiet Dievam šajā kalnā.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 103 (102)
Refrēns: Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs.

Teic, mana dvēsele, Kungu,
un viss, kas ir manī, lai teic Viņa svēto vārdu!
Teic, mana dvēsele, Kungu
un neaizmirsti, ko Viņš tev darījis labu! R.

Viņš piedod visas tavas vainas
un dziedē visas tavas vājības.
Viņš izglābj no nāves tavu dzīvību
un apveltī tevi ar žēlastību un žēlsirdību. R.

Kungs ir taisnīgs savos darbos,
visiem apspiestajiem spriež taisnīgu tiesu.
Viņš Mozum darīja zināmus savus ceļus,
Izraēļa dēliem – savus darbus. R.

Alleluja.
Mēs Tev pateicamies, Tēvs,
kas esi Kungs pār debesīm un zemi,
jo Tu Debesu valstības noslēpumus
esi atklājis mazajiem.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 25-27)
Tajā laikā Jēzus, sākdams runāt, sacīja: “Tēvs, debesu un zemes Kungs, Es Tevi slavēju, ka Tu esi to apslēpis gudrajiem un prātīgajiem, bet atklājis to mazajiem! Jā, Tēvs, jo tā Tev bija labpaticis.
Visu man ir devis mans Tēvs. Un neviens nepazīst Dēlu kā tikai Tēvs; un neviens nepazīst Tēvu kā tikai Dēls un tas, kuram Dēls gribēs to atklāt.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.