Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 16.05.2015

Pavadījis kādu laiku Antiohijā, Pāvils devās ceļā, pārstaigādams pēc kārtas visu Galatijas apvidu un Frīģiju un stiprinādams visus mācekļus.
Bet kāds jūds, vārdā Apolls, kas pēc dzimšanas bija aleksandrietis, daiļrunīgs vīrs un stiprs Rakstos, atnāca uz Efezu. Viņš jau bija iepazīstināts ar Kunga ceļu un runāja ar lielu dedzību, un cītīgi mācīja to, kas attiecas uz Jēzu, pats pazīdams vienīgi Jāņa kristību.
Tā viņš droši sāka runāt sinagogā. Priscilla un Akvila, viņu dzirdot, paņēma viņu sev līdzi un viņam sīki izskaidroja Dieva ceļu.
Bet, kad viņš gribēja doties uz Ahaju, brāļi uzrakstīja vēstuli mācekļiem ar pamudinājumu viņu uzņemt. Viņš aizgājis daudz palīdzēja tiem, kas bija ieticējuši, pateicoties žēlastībai. Jo viņš sekmīgi atspēkoja jūdus, ar Rakstiem publiski pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 47 (46)
Refrēns: Dievs ir visas zemes Valdnieks.
vai: Alleluja!

Visas tautas, plaukšķiniet rokām,
gavilējiet Kungam priecīgām balsīm,
jo visaugstais Kungs ir bijājams,
liels Karalis pār visu zemi. R.

Jo Dievs ir visas zemes Karalis,
dziediet slavas dziesmu!
Dievs valda pār tautām,
Dievs sēž savā svētajā tronī. R.

Tautu valdnieki apvienojas kopā
ar Ābrahama Dieva tautu,
jo zemes varenie pieder Kungam,
bet Viņš ir visaugstākais. R.

Alleluja.
Es izgāju no Tēva un atnācu uz pasauli;
Es atkal atstāju pasauli
un aizeju pie Tēva.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 16, 23b-28)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Patiesi, patiesi, Es jums saku: ja jūs ko lūgsiet no Tēva manā vārdā, Viņš jums to dos. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, un jūs saņemsiet, lai jūsu prieks būtu pilnīgs.
To Es jums stāstīju līdzībās. Nāk stunda, kad Es jums vairs nerunāšu līdzībās, bet atklāti jums vēstīšu par Tēvu.
Tajā dienā jūs lūgsiet manā vārdā, un Es jums nesaku, ka Es lūgšu Tēvu par jums. Jo Tēvs pats jūs mīl, tādēļ ka jūs iemīlējāt mani un ieticējāt, ka Es esmu izgājis no Dieva.
Es izgāju no Tēva un atnācu uz pasauli. Es atkal atstāju pasauli un aizeju pie Tēva.”Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.