Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 16.06.2015 – mīliet savus ienaidniekus

Mēs darām jums zināmu, brāļi, Dieva žēlastību, kas ir dota Maķedonijas draudzēm, – kā viņiem daudzajos ciešanu pārbaudījumos nāca prieka pārpilnība un viņu dziļā nabadzība atmirdzēja vienkāršības bagātībās. Jo viņi pēc savām spējām, pat pāri savām spējām – to es apliecinu – izrādīja gatavību un, mūs dedzīgi pierunādami, lūdza atļauju pie­dalīties kalpošanā svētajiem.
Un notika ne tikai tā, kā cerējām, bet viņi upurēja paši sevi vispirms Kungam un pēc tam mums saskaņā ar Dieva gribu. Tad nu mēs lūdzām Titu, lai viņš, kā iesācis, tā lai pabeidz pie jums šo mīlestības darbu.
Bet, tāpat kā jūs esat bagāti visā: gan ticībā, gan vārdos, gan zinībās, gan visādos centienos, kā arī mūsu mīlestībā pret jums, tad esiet bagāti arī šajā mīlestības darbā! Es to nesaku kā pavēli, bet gan, norādot uz centību, kas redzama pie citiem,
pārbaudu jūsu mīlestības īstumu. Jūs taču zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, kā Viņš, būdams bagāts, kļuva nabags jūsu labā, lai ar savu nabadzību jūs darītu bagātus. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 146 (145)
Refrēns: Teic, mana dvēsele, Kungu!
vai: Alleluja!

Teic, mana dvēsele, Kungu!
Es slavēšu Kungu, kamēr vien dzīvošu,
dziedāšu savam Dievam,
kamēr vien būšu. R.

Laimīgs ir tas, kuram palīdz Jēkaba Dievs
un kurš cer uz Kungu, savu Dievu,
kas radīja debesis un zemi,
jūru un visu, kas tajās mājo; R.

kas uzticību sargā uz mūžiem,
nes taisnību apspiestajiem,
dod izsalkušajiem maizi,
brīvus dara važās iekaltos. R.

Kungs atdod aklajiem gaismu,
Kungs paceļ nomāktos,
Kungs mīl taisnīgos,
Kungs sargā svešiniekus. R.

Alleluja.
Tavs Vārds ir spīdeklis manām kājām
un gaisma manām takām.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 43-48)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: “Tev būs mīlēt savu tuvāko un ienīst savu ienaidnieku!”
Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu sava Tēva bērni, kurš ir Debesīs, jo Viņš liek savai saulei uzlēkt pār ļaunajiem un labajiem un lietum līt pār taisnīgajiem un netaisnīgajiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda tad jums pienākas alga? Vai tad arī muitnieki tā nedara? Un, ja jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķu jūs darāt? Vai tad arī pagāni tā nedara?
Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.