Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 16.07.2015 – mana nasta ir viegla

Tajās dienās Mozus, klausoties runājam Dievu no degošā krūma, sacīja Viņam: “Lūk, es iešu pie Izraēļa dēliem un sacīšu viņiem: “Jūsu tēvu Dievs ir sūtījis mani pie jums.” Bet, ja viņi man pajautās: “Kāds ir Viņa vārds?” – ko lai es viņiem atbildu?” Dievs sacīja Mozum: “Es esmu, kas esmu.” Tad vēl piebilda: “Tā tu pateiksi Izraēļa dēliem: “Es esmu” mani sūtīja pie jums.”
Un Dievs atkal sacīja Mozum: “Tā tu teiksi Izraēļa dēliem: “Jahve (kas ir), jūsu tēvu Dievs, Ābrahama Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs, mani sūtīja pie jums.” Tas ir mans vārds uz mūžiem un mans sauklis uz paaudžu paaudzēm. Ej un sapulcini Izraēļa vecākos, un viņiem saki: “Man parādījās Kungs, jūsu tēvu Dievs, Ābrahama Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs, sacīdams: Es apmeklēju jūs un redzēju visu, kas jums noticis Ēģiptē, un sacīju, ka izvedīšu jūs no Ēģiptes spaidiem uz kanaāniešu un hetiešu, un amoriešu, un fereziešu, un hiviešu, un jebusiešu zemi, uz zemi, kur plūst piens un medus.”
Un viņi paklausīs tavai balsij. Un tu un Izraēļa vecākie iesiet pie Ēģiptes valdnieka un viņam sacīsiet: “Kungs, ebreju Dievs, ir mums parādījies. Un tagad mēs iesim tuksnesī triju dienu gājumā, lai upurētu Kungam, mūsu Dievam.” Bet Es zinu, ka Ēģiptes valdnieks jūs nelaidīs citādi kā tikai varenas rokas piespiests. Tāpēc Es pacelšu savu roku un sitīšu Ēģipti ar visiem saviem brīnumdarbiem, ko Es iz­darīšu tās vidū. Pēc tam viņš jūs atlaidīs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 105 (104)
Refrēns: Dievs atceras savu derību.
vai: Alleluja!

Teiciet Kungu un piesauciet Viņa vārdu,
Viņa darbus sludiniet pagānu ļaudīm!
Atcerieties Viņa brīnumus, ko Viņš ir darījis,
Viņa zīmes un Viņa mutes spriedumus! R.

Uz mūžiem Viņš atceras savu derību,
solījumu, kuru deva uz tūkstošiem paaudžu;
derību, ko ar Ābrahamu noslēdza,
un savu zvērestu, ko deva Īzākam. R.

Un Viņš vairoja skaitā savu tautu
un darīja spēcīgāku par tās ienaidniekiem.
Viņš pārvērta tiem sirdi,
lai tie ienīstu Viņa tautu
un viltīgi rīkotos pret Viņa kalpiem. R.

Viņš sūtīja Mozu, savu kalpu,
un Āronu, kuru izvēlējās.
Viņi darīja zīmes viņu vidū
un brīnumus Hama zemē. R.

Alleluja.
Nāciet pie manis visi,
kas strādājat un ciešat grūtības,
un Es jūs atspirdzināšu.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 28-30)
Tajā laikā Jēzus, sākdams runāt, sacīja: “Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, un Es jūs atspirdzināšu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mācieties no manis, jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselei! Jo mans jūgs ir maigs, un mana nasta ir viegla.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi

Comments are closed.