Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 18.06.2015 – Lūdzoties neesiet daudzrunīgi

Brāļi, kaut jūs paciestu no manas puses nedaudz neprātības! Bet pacietiet arī mani! Jo es degu Dieva dedzībā par jums.
Es taču jūs saderināju vienam vīram, lai kā nevainīgu jaunavu jūs stādītu Kristus priekšā. Bet es baidos, ka, tāpat kā čūska savā viltībā pievīla Ievu, tā jūsu domas lai nenovērstos no vienkāršības un šķīstības, kas ir Kristū.
Tādēļ, ja kāds atnācis sludina citu Kristu, kuru mēs jums nesludinājām, vai arī jūs saņemat citu garu, ko nebijāt saņēmuši, vai arī citu evaņģēliju, ko nebijāt dzirdējuši, tad pacietiet to mierīgi! Jo man šķiet, ka es neesmu mazāk darījis kā lielie apustuļi, jo, lai gan man nav pieredzes runāšanā, tomēr zināšanu netrūkst. Bet, starp citu, mēs visās lietās skaidri atklājāmies jūsu priekšā. Vai tad es izdarīju grēku, ka pazemoju sevi, lai jūs tiktu paaugstināti, un ka bez atlīdzības jums sludināju Dieva Evaņģēliju? Es aplaupīju citas draudzes, saņemdams pabalstu, lai kalpotu jums. Un, kad es biju pie jums un cietu trūkumu, es nevienam nebiju par apgrūtinājumu, jo to, kā man trūka, papildināja no Maķedonijas atnākušie brāļi. Visās lietās es centos un centīšos nebūt jums par apgrūtinājumu. Tik tiešām, kā Kristus patiesība ir manī, es saku, ka man šī slava nevar tikt liegta Ahajas novados. Kāpēc? Vai tāpēc, ka es jūs nemīlētu? Dievs to zina! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 111 (110)
Refrēns: Dieva darbi ir cildeni.
vai: Alleluja!

Es teikšu Kungu no visas savas sirds
taisnīgo padomē un sapulcē.
Lieli ir Kunga darbi,
tie jāpazīst visiem, kam tie patīk. R.

Spožums un skaistums – Viņa darbi,
un Viņa taisnība pastāv mūžam.
Viņš atstāja savu brīnumu piemiņu,
Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs. R.

Viņa roku darbi ir patiesība un taisnība.
Negrozāmi ir visi Viņa baušļi,
nostiprināti uz mūžu mūžiem,
doti patiesībā un taisnībā. R.

Alleluja.
Jūs saņēmāt Dieva bērnu Garu,
kurā mēs saucam: “Abba, Tēvs!”
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 6, 7-15)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Lūdzoties neesiet daudzrunīgi kā pagāni! Viņi domā, ka savas daudzrunības dēļ tiks uzklausīti. Tāpēc nekļūstiet viņiem līdzīgi! Jūsu Tēvs taču zina, kas jums vajadzīgs, pirms vēl jūs Viņu lūdzat.
Tāpēc lūdzieties tā: “Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.”
Ja jūs cilvēkiem piedosiet viņu grēkus, tad Debesu Tēvs piedos arī jums. Bet, ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūsu Tēvs nepiedos jūsu grēkus.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.