Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 18.08.2015 – bagātajam būs grūti ieiet Debesu valstībā

Tajās dienās Kunga eņģelis atnāca un apsēdās zem ozola, kas atradās Ofrā un piederēja Joasam no Abiezera nama.
Kad viņa dēls Gedeons vīna spiestuvē kūla un vētīja labību, lai to noslēptu no madiāniešiem, tam parādījās Kunga eņģelis un sacīja: “Kungs ir ar tevi, drošsirdīgais cilvēk!” Gedeons viņam atbildēja: “Atvaino, mans kungs! Ja Kungs ir ar mums, tad kāpēc mūs tas viss ir piemeklējis? Kur ir visi Viņa brīnumi, par kuriem stāstīja mūsu tēvi un sacīja: “No Ēģiptes mūs izveda Kungs”? Bet tagad Kungs mūs ir atstājis un nodevis Madiāna rokās.”
Un Kungs viņu uzlūkoja un sacīja: “Ej šajā savā spēkā un atbrīvo Izraēli no Madiāna rokas! Un zini, ka Es tevi sūtu.” Viņš atbildot sacīja: “Lūdzu, Kungs, ar ko lai es atbrīvoju Izraēli? Redzi, mana dzimta ir visnabadzīgākā Manases ciltī, un es esmu vismazākais sava tēva namā.”
Un Kungs viņam sacīja: “Es būšu ar tevi, un tu sakausi madiāniešus kā vienu vīru.” Bet viņš atbildēja: “Ja esmu atradis žēlastību Tavā priekšā, tad dod man zīmi, ka Tu esi tas, kas ar mani runā! Neaizej no šejienes, kamēr es atgriezīšos pie Tevis, nesdams upura dāvanu, un es to upurēšu Tev.” Kungs at­bildēja: “Es pagaidīšu, kamēr tu atnāksi.”
Un tā Gedeons aizgāja un sagatavoja kazlēnu un neraudzētu maizi no vienas efas miltu. Un, gaļu ielicis grozā, bet gaļas viru salējis māla podā, viņš aiznesa visu zem ozola un pasniedza Viņam. Tad Dieva eņģelis viņam sacīja: “Paņem gaļu un neraudzēto maizi un uzliec uz tās klints, un izlej pāri viru!” Un viņš tā izdarīja. Tad eņģelis izstiepa nūjas galu, ko turēja rokā, un pieskārās gaļai un neraudzētajai maizei. Un no klints izšāvās liesma un aprija gaļu un neraudzēto maizi. Bet Kunga eņģelis nozuda no viņa acīm.
Un Gedeons, redzot, ka tas bija Kunga eņģelis, sacīja: “Ak, Kungs un Dievs! Es taču redzēju Kunga eņģeli vaigu vaigā!” Un Kungs viņam sacīja: “Miers lai ir ar tevi! Ne­bīsties, tu nemirsi!” Tad Gedeons tur uzcēla altāri Kungam un to nosauca vārdā: “Kungs ir miers.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 85 (84)
Refrēns: Dievs sludina mieru savai tautai.

Es klausīšos, ko saka Kungs Dievs,
jo Viņš sludina mieru savai tautai
un saviem svētajiem,
un tiem, kas no sirds atgriežas pie Viņa. R.
Žēlsirdība un patiesība izies viena otrai pretī,
taisnība sniegs skūpstu mieram.
Patiesība izaugs no zemes,
un taisnība raudzīsies no debesīm. R.

Jo Kungs dos svētību,
un mūsu zeme dos savu augli.
Taisnība staigās Viņa priekšā,
un pestīšana sekos Viņa pēdās. R.

Alleluja.
Jēzus Kristus, būdams bagāts,
jūsu dēļ ir kļuvis nabags,
lai ar savu nabadzību jūs darītu bagātus.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 19, 23-30)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Patiesi, Es jums saku: bagātajam būs grūti ieiet Debesu valstībā. Un Es atkal jums saku: vieglāk ir kamielim izlīst caur adatas aci, nekā bagātajam ieiet Dieva valstībā.”
Bet mācekļi, to dzirdot, ļoti brīnījās, sacīdami: “Kas tad var kļūt pestīts?” Bet Jēzus uzlūkoja viņus un viņiem sacīja: “Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam viss ir iespējams.”
Tad Pēteris atbildot sacīja Viņam: “Lūk, mēs atstājām visu un sekojām Tev. Kas mums par to būs?”
Bet Jēzus viņiem atbildēja: “Patiesi, Es jums saku: pie atdzimšanas, kad Cilvēka Dēls sēdēs savas godības tronī, arī jūs, kas esat man sekojuši, sēdēsiet divpadsmit goda krēslos, tiesādami divpadsmit Izraēļa ciltis. Un katrs, kas mana vārda dēļ atstās māju vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai bērnus, vai tīrumus, tas saņems simtkārtīgi un iemantos mūžīgo dzīvi. Bet daudzi pirmie būs pēdējie, un pēdējie – pirmie.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.