Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 20.07.2015 – Ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmi

Tajās dienās Ēģiptes valdniekam tika paziņots, ka izraēliešu tauta ir aizbēgusi. Un faraona un viņa kalpu sirds pārvērtās pret šo tautu, un viņi sacīja: “Ko mēs izdarījām, palaizdami Izraēli, ka viņi mums nekalpotu!” Tad viņš lika sajūgt kaujas ratus un paņēma sev līdzi visus savus ļaudis. Viņš paņēma sešus simtus izlasītu kaujas ratu un cik vien ratu bija Ēģiptē, kā arī karavīrus katros kaujas ratos.
Un Kungs nocietināja faraona, Ēģiptes valdnieka, sirdi, un viņš dzinās pakaļ Izraēļa dēliem; bet tie bija izgājuši ar paceltu roku. Ēģiptieši, dzenoties pa pēdām aizgājušajiem, atrada viņus pie jūras.
Kad faraons tuvojās, Izraēļa dēli, pacēluši acis, ieraudzīja aiz sevis ēģiptiešus un ļoti izbijās. Un viņi sauca uz Kungu un sacīja Mozum: “Vai tad kapi nebija arī Ēģiptē? Tu mūs tādēļ izvedi, lai mēs nomirtu tuksnesī? Kāpēc tu to darīji, ka mūs izvedi no Ēģiptes? Vai tad šie nav tie vārdi, ko mēs tev teicām Ēģiptē, sacīdami: “Atkāpies no mums, lai mēs varam kalpot ēģiptiešiem”? Jo daudz labāk būtu bijis kalpot viņiem nekā nomirt tuksnesī.”
Mozus atbildēja tautai: “Nebīstieties! Stāviet un skatieties Kunga pestīšanu, ko Viņš šodien jums dos. Jo ēģiptiešus, kurus tagad redzat, jūs nekad vairs ne­redzēsiet. Kungs cīnīsies jūsu vietā, un jūs klusēsiet.” Un Kungs sacīja Mozum: “Kāpēc tu sauc uz mani? Saki Izraēļa bērniem, lai viņi dodas uz priekšu! Bet tu pacel savu spieķi un izstiep savu roku pār jūru, un to pāršķir, lai Izraēļa dēli jūras vidū soļotu pa sausumu. Bet Es nocietināšu ēģiptiešu sirdis, lai tie dzenas viņiem pakaļ, un tad Es tikšu pagodināts faraona un visa viņa karaspēka, kaujas ratu un viņa jātnieku priekšā. Un ēģiptieši zinās, ka Es esmu Kungs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Dziedājums Izc 15
Refrēns: Dziedāsim par Kunga vareno spēku!

Dziedāsim Kungam,
jo lieliski Viņš parādīja savu spēku,
zirgu un jātnieku iegāzdams jūrā. R.

Kungs ir mans spēks un mana drosme,
Viņš kļuva mans Glābējs.
Viņš ir mans Dievs, un es Viņu slavēšu;
Viņš ir mana tēva Dievs,
un es Viņu teikšu. R.

Kungs ir kā varens karavīrs,
Jahve ir Viņa vārds!
Faraona kaujas ratus un viņa karapulku
Viņš iegāza jūrā;
viņa izlases vīri nogrima Sarkanajā jūrā. R.

Viņus pārklāja dzelmes,
kā akmeņi viņi nogrima dziļumos.
Kungs, Tava labā roka parādīja spēku,
Kungs, Tava labā roka satrieca ienaidnieku. R.

Alleluja.
Nenocietiniet šodien savu sirdi,
bet ieklausieties Kunga balsī!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 12, 38-42)
Tajā laikā daži Rakstu zinātāji un farizeji Jēzum sacīja: “Mācītāj, mēs vēlamies no Tevis redzēt zīmi.” Viņš atbildot sacīja tiem: “Ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dota kā vienīgi pravieša Jonasa zīme. Jo, kā Jonass trīs dienas un trīs naktis bija lielās zivs vēderā, tā Cilvēka Dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes klēpī.
Ninīves vīri stāsies tiesā pret šo cilti un to notiesās, jo viņi, Jonasam sludinot, atgriezās no grēkiem. Un, lūk, šeit ir vairāk nekā Jonass!
Dienvidu ķēniņiene stāsies tiesā pret šo cilti un to notiesās, jo viņa no pasaules malas nāca klausīties Salomona gudrību. Bet, lūk, šeit ir vairāk nekā Salomons!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.