Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 23.05.2015

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 28, 16-20.30-31)

Romā Pāvilam tika atļauts dzīvot atsevišķi kopā ar kareivi, kas viņu sargāja.
Bet notika, ka pēc trim dienām viņš sasauca ievērojamākos jūdus. Kad viņi bija sanākuši, viņš tiem sacīja: “Vīri, brāļi, es neko neesmu darījis pret tautu vai tēvu ieražām, tomēr Jeruzalemē tiku apcietināts un nodots romiešu rokās. Viņi, mani nopratinājuši, gribēja atlaist, jo manī nebija nekā, kas būtu pelnījis nāvi. Bet, tā kā jūdi tam pretojās, es biju spiests atsaukties uz ķeizaru, tomēr ne ar nodomu kādā lietā apsūdzēt savu tautu. Šī iemesla dēļ es jūs ielūdzu, lai redzētos un parunātos. Jo šajās važās es taču esmu ieslēgts Izraēļa cerības dēļ.”
Tā viņš divus gadus palika savā īrētajā mājoklī un pieņēma visus, kas pie viņa nāca, sludinādams Dieva valstību un mācīdams par Kungu Jēzu pavisam atklāti un netraucēti.Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 11 (10)
Refrēns: Dievu redzēs taisnīgie.
vai: Alleluja!

Kungs savā svētajā namā,
Kunga tronis ir Debesīs.
Viņa acis uzlūko nabagus,
Viņa skatiens vēro cilvēku bērnus. R.

Kungs novēro taisnīgo un ļauno,
bet to, kas mīl nekrietnību,
Viņa dvēsele ienīst,
jo Kungs ir taisnīgs un mīl taisnību.
Viņa vaigu redzēs krietnie ļaudis. R.

Alleluja.
Es jums atsūtīšu Patiesības Garu,
Viņš jūs ievedīs katrā patiesībā.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 21, 20-25)
Tajā laikā, kad augšāmcēlies Jēzus parādījās mācekļiem pie Ģenezaretes ezera, Pēteris, pagriezies atpakaļ, ieraudzīja sekojam to mācekli, kuru Jēzus mīlēja un kurš Pēdējo vakariņu laikā bija piekļāvies Viņa krūtīm un sacījis: “Kungs, kurš ir tas, kas Tevi nodos?”
Tāpēc, viņu ieraudzījis, Pēteris sacīja Jēzum: “Kungs, bet kas notiks ar šo?” Jēzus viņam atbildēja: “Ja Es gribu, lai viņš paliktu, kamēr Es atnākšu, kas tev par daļu? Tu seko man!”
Tā šie vārdi izplatījās starp brāļiem, ka šis māceklis nemirs. Tomēr Jēzus viņam nebija teicis, ka viņš nemirs, bet gan: “Ja Es gribu, lai viņš paliktu, kamēr Es atnākšu, kas tev par daļu?”
Šis ir tas māceklis, kas sniedz liecību par šīm lietām un tās ir uzrakstījis. Un mēs zinām, ka viņa liecība ir patiesa.
Bet ir vēl daudz citu lietu, kuras Jēzus darīja, un, ja tās tiktu atsevišķi aprakstītas, man šķiet, ka pat visa pasaule nespētu uzņemt grāmatas, kas būtu jāuzraksta. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.