Press "Enter" to skip to content

Svēto rakstu lasījumi 25.04.2015

Lasījums no svētā apustuļa Pētera
pirmās vēstules (1 Pēt 5, 5b-14)
Mīļie, ietērpieties visi pazemībā cits cita priekšā, jo “Dievs pretojas lepnajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību”. Tāpēc pazeminiet sevi zem Dieva varenās rokas, lai Viņš jūs paaugstinātu attiecīgajā laikā.
Visas savas bažas uzticiet Viņam, jo Viņš rūpējas par jums. Esiet skaidrā prātā! Palieciet nomodā! Jūsu pretinieks velns kā rūcošs lauva staigā apkārt, meklēdams, ko aprīt. Pretojieties viņam, būdami stipri ticībā! Ziniet, ka tādas pašas ciešanas sastop arī jūsu brāļi pasaulē.
Bet ikvienas žēlastības Dievs, kas Kristū Jēzū ir aicinājis jūs savā mūžīgajā godībā, pēc īslaicīgām ciešanām pats jūs darīs pilnīgus, nostiprinās, spēcinās, dos drošu pamatu. Viņam valdīšana mūžu mūžos! Amen.
Ar jums uzticīgā brāļa Silvāna palīdzību es jums, kā man šķiet, rakstīju īsi, pamācīdams un apliecinādams, ka šī ir Dieva patiesā žēlastība. Pastāviet tajā!
Jūs sveicina līdzizvēlētā Baznīca – tā, kas ir Babilonā, – un Marks, mans dēls. Sveiciniet cits citu ar mīlestības skūpstu! Miers jums visiem, kas turaties Kristū! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 89 (88)
Refrēns: Par Kunga žēlsirdību es dziedāšu mūžam.
vai: Alleluja!

Par Kunga žēlsirdību es dziedāšu mūžam,
ar savu muti no paaudzes paaudzē
stāstīšu par Tavu uzticību.
Jo Tu esi sacījis: “Žēlsirdība pastāvēs mūžam,” –
savu uzticību Tu esi nostiprinājis Debesīs. R.

Kungs, Debesis teiks Tavus brīnumdarbus
un Tavu uzticību svēto draudzē.
Jo kas gan padebešos līdzināsies Kungam,
kas gan starp Dieva dēliem Kungam būs līdzīgs? R.

Svētīga ir tauta, kas prot gavilēt,
Kungs, viņi staigās Tava vaiga gaismā,
un ik dienas viņi līksmosies par Tavu vārdu,
Tavā taisnībā viņi tiks paaugstināti. R.

Alleluja.
Mēs sludinām krustā sisto Kristu,
kas ir Dieva spēks un Dieva gudrība.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 16, 15-20)
Pēc savas augšāmcelšanās parādījies tiem vienpadsmit, Jēzus sacīja: “Ejiet pa visu pasauli un sludiniet Evaņģēliju visai radībai! Kas ticēs un tiks kristīts, tas būs izpestīts, bet, kas neticēs, tas tiks pazudināts.
Bet tiem, kas ticēs, sekos šādas zīmes: manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus, runās jaunās valodās, ņems rokās čūskas, un, ja ko indīgu būs izdzēruši, tas viņiem nekaitēs. Slimajiem viņi uzliks rokas, un tiem kļūs labi.”
Un pēc sarunas ar viņiem Kungs Jēzus tika uzņemts Debesīs un apsēdās pie Dieva labās rokas.
Bet viņi aizgājuši sludināja visur, un Kungs viņiem palīdzēja un apstiprināja mācību ar zīmēm, kas sekoja līdzi. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

foto: biblos.lv

Comments are closed.