Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 27.05.2015

Apžēlojies par mums, Kungs, visa Dievs, uzlūko mūs un rādi mums savu žēlastību gaismu! Un visām tautām sūti bijību pret Tevi. Lai tās atzīst, tāpat kā mēs to atzīstam, ka nav cita Dieva, izņemot Tevi, Kungs. Atjauno zīmes un atkārto brīnumus! Sapulcini visas Jēkaba ciltis un paņem viņus sev īpašumā, kā tas bija no sākuma. Esi žēlīgs savai tautai, pār kuru ir piesaukts Tavs vārds, un Izraēlim, ko esi pielīdzinājis savam pirmdzimtajam. Apžēlojies par savu svēto pilsētu, par Jeruzalemi, Tavu atpūtas vietu. Piepildi Sionu ar savu diženumu un ar savu godību – Tavu namu. Dod liecību tiem, kas jau no sākuma ir Tavi radījumi, un piepildi pravietojumus, ko viņi ir teikuši Tavā vārdā. Dāvā algu tiem, kas Tevi gaida, lai izrādītos, ka Tavi pravieši ir teikuši taisnību. Uzklausi savu kalpu lūgšanas saskaņā ar labvēlību savai tautai un vadi mūs pa taisnības ceļu, lai zina visi, kas apdzīvo zemi, ka Tu esi mūžīgais Dievs. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 79 (78)
Refrēns: Dievs, dāvā mums savu žēlastību!

Nepiemini mūsu tēvu vainas!
Tava žēlastība lai nāk ātri pār mums,
jo esam kļuvuši pārlieku vāji. R.

Palīdzi mums, mūsu pestīšanas Dievs,
sava vārda slavas dēļ mūs atbrīvo
un sava vārda dēļ piedod mūsu grēkus! R.

Tavā priekšā lai nonāk gūstekņu vaimanas,
ar savas rokas spēku izglāb nolemtos nāvei!
Bet mēs, Tava tauta un Tavu ganību avis,
uz mūžiem godāsim Tevi,
no paaudzes paaudzē teiksim Tavu slavu. R.

Alleluja.
Cilvēka Dēls ir atnācis kalpot
un savu dzīvību atdot daudzu atpestīšanai.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 10, 32-45)
Tajā laikā mācekļi bija ceļā uz Jeruzalemi. Un Jēzus gāja viņiem pa priekšu, tā ka viņi brīnījās, bet tie, kas sekoja aiz Viņa, sāka baidīties.
Un Jēzus, atkal pieaicinājis tos divpadsmit, sāka viņiem stāstīt par to, kas ar Viņu notiks: “Lūk, mēs ejam uz Jeruzalemi. Tur Cilvēka Dēls tiks nodots augstajiem priesteriem un Rakstu zinātājiem, un tie notiesās Viņu uz nāvi un nodos pagāniem. Un tie Viņu izsmies un apspļaudīs, un šaustīs, un nonāvēs, bet pēc trim dienām Viņš augšāmcelsies.”
Un Zebedeja dēli Jēkabs un Jānis, piegājuši pie Jēzus, sacīja Viņam: “Mācītāj, mēs vēlamies, lai Tu mums darītu to, ko vien mēs lūgsim.” Un Viņš tiem jautāja: “Ko jūs gribat, lai Es jums izdaru?” Bet tie atbildēja: “Dari, lai mēs Tavā godībā sēdētu viens Tavā labajā un otrs Tavā kreisajā pusē!”
Bet Jēzus viņiem sacīja: “Jūs nezināt, ko lūdzat. Vai tad jūs varat dzert to biķeri, ko Es dzeru, un pieņemt to kristību, kurā Es tieku kristīts?” Un tie Viņam atbildēja: “Mēs varam.”
Tad Jēzus viņiem sacīja: “Biķeri, kuru Es dzeru, jūs gan dzersiet un tiksiet kristīti kristībā, kurā Es tieku kristīts, bet norādīt vietas pie manas labās vai kreisās rokas – tas nav no manis atkarīgs. Tās pienāksies tiem, kam tās ir sagatavotas.”
Kad pārējie desmit to dzirdēja, viņi sāka dusmoties uz Jēkabu un Jāni. Un Jēzus pieaicināja viņus pie sevis, sacīdams: “Jūs zināt, ka tie, kas tiek uzskatīti par tautu valdniekiem, valda pār tām un to augstmaņiem ir vara pār tām. Bet tā lai nav starp jums!
Kas grib būt lielākais, lai ir jūsu kalps, un, kas starp jums grib būt pirmais, lai ir visu vergs, jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un savu dzīvību atdotu daudzu atpestīšanai.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.