Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 28.07.2015 – Kā nezāli savāc un sadedzina ugunī, tā tas notiks arī pasaules beigās

Lasījums no Izceļošanas grāmatas (Izc 33, 7-11; 34, 5-9.28)

Tajās dienās Mozus ņēma telti un uzslēja to tālu ārpus nometnes un nosauca par Saiešanas telti. Katrs, kas gribēja vērsties pie Kunga, gāja ārpus nometnes uz Saiešanas telti.
Bet, kad uz telti gāja Mozus, visa tauta piecēlās un katrs stāvēja savas telts durvīs un raudzījās Mozum nopakaļ, kamēr viņš iegāja teltī. Viņam ieejot teltī, nolaidās mākoņa stabs un apstājās pie ieejas teltī. Un Kungs runāja ar Mozu, bet visi redzēja mākoņa stabu stāvam pie telts ieejas. Arī viņi paši stāvēja un atdeva godu savu telšu durvīs. Bet Kungs runāja ar Mozu vaigu vaigā, kā cilvēks mēdz runāt ar savu draugu. Kad Mozus atgriezās nometnē, viņa kalps jauneklis Jozus, Nuna dēls, tomēr negāja no telts iekšienes projām.
Kad Kungs nolaidās mākonī, Mozus apstājās pie Viņa, nosaukdams Kunga vārdu. Un Kungs, iedams garām viņa priekšā, sauca: “Kungs Dievs, žēlsirdīgs un žēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs, un patiess, kas glabā žēlsirdību līdz tūkstošajai paaudzei, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus, bet arī neatstāj nevienu nesodītu, kas tēvu grēkus piemeklē bērnos un mazbērnos līdz trešajai un ceturtajai paaudzei.”
Un Mozus paklanījās līdz zemei un, atdodams godu, sacīja: “Ja es esmu atradis žēlastību Tavās acīs, Kungs, tad, lūdzu, ej kopā ar mums! Lai gan īstenībā šī tauta ir ar cietu kaklu, tomēr Tu piedosi mūsu pārkāpumus un grēkus un pieņemsi mūs savā īpašumā.”
Un Mozus tur bija pie Kunga četrdesmit dienas un četrdesmit naktis. Viņš neēda maizi un nedzēra ūdeni, un uzrakstīja uz plāksnēm derības vārdus – desmit vārdus.Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 103 (102)
Refrēns: Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs.

Kungs ir taisnīgs savos darbos,
visiem apspiestajiem spriež taisnīgu tiesu.
Viņš Mozum darīja zināmus savus ceļus,
Izraēļa dēliem – savus darbus. R.

Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs,
lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
Ne vienmēr Viņš baras
un ne jau mūžīgi dusmojas. R.

Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem
un neatmaksā mums pēc mūsu vainām.
Jo, cik augstu ir debesis pāri zemei,
tik liela ir Viņa žēlsirdība tiem, kas Viņa bīstas. R.

Cik rietumi ir tālu no austrumiem,
tik tālu no mums Viņš ir aiznesis mūsu vainas.
Kā tēvs žēlo savus bērnus,
tā apžēlojas Kungs par tiem, kas Viņu godā. R.

Alleluja.
Sēkla ir Dieva Vārds, bet sējējs ir Kristus.
Kas Viņu atrod, tas dzīvos uz mūžiem.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 13, 36-43)
Tajā laikā Jēzus, atlaidis ļaudis, iegāja namā, un Viņa mācekļi, piegājuši pie Viņa, sacīja: “Izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā!” Viņš atbildot sacīja: “Tas, kas sēj labo sēklu, ir Cilvēka Dēls, bet tīrums ir pasaule. Labā sēkla ir Valstības bērni, bet nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas iesēja nezāli, ir sātans. Pļauja ir pasaules gals, bet pļāvēji ir eņģeļi.
Kā nezāli savāc un sadedzina ugunī, tā tas notiks arī pasaules beigās. Cilvēka Dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no Viņa valstības visus ieļaunotājus un tos, kas dara netaisnību, un iemetīs tos uguns krāsnī. Tur būs raudāšana un zobu griešana. Tad taisnīgie spīdēs kā saule sava Tēva valstībā. Kam ir ausis, tas lai klausās!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.