Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 29.05.2015

Slavēsim cildenos vīrus un mūsu tēvus viņu ciltī! Bet ir arī tādi, par kuriem nav palikusi piemiņa. Viņi aizgāja bojā, it kā nemaz nebūtu bijuši; viņi piedzima, bet it kā nemaz nebūtu dzimuši, un tāpat viņu dēli pēc tiem.
Tomēr viņi ir žēlsirdības vīri. Viņu tikumi nav gājuši aizmirstībā. Tie paliek ar viņu dzimumu, labs mantojums ir viņu pēcnācēji. Viņu dzimums pildīja derību, un viņu bērni viņu dēļ. Viņu dzimums pastāvēs uz mūžiem, un viņu godība nezudīs. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 149
Refrēns: Kungam patīk Viņa tauta.

Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
lai Viņam slava svēto sapulcē!
Lai Izraēlis priecājas par savu Radītāju,
Sionas dēli lai gavilē par savu Karali! R.

Lai dejodami slavē Viņa vārdu,
lai Viņam spēlē uz bungām un cītaras!
Jo Kungam patīk Viņa tauta,
pazemīgos Viņš vainago ar uzvaru. R.

Lai svētie priecājas godībā,
lai līksmojas savās atpūtas vietās!
Dieva slavinājums lai ir uz viņu lūpām!
Šis gods ir visiem Viņa svētajiem. R.

Alleluja.
Ne jūs mani izvēlējāties, bet Es jūs izvēlējos
un liku, lai jūs ietu un nestu augļus.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 11, 11-25)
Tajā laikā Jēzus nonāca Jeruzalemē un iegāja svētnīcā. Tā kā bija jau vakara stunda, Viņš, visapkārt visu apskatījis, kopā ar tiem divpadsmit devās uz Betāniju.
Otrā dienā, kad viņi nāca no Betānijas, Viņš sajuta izsalkumu. No tālienes ieraudzījis vīģeskoku, kam bija lapas, Viņš piegāja apskatīt, vai tajā ko neatradīs. Bet, piegājis tam klāt, Viņš nekā neatrada, tikai lapas, jo vēl nebija vīģu laiks. Tad Viņš sacīja kokam: “Lai neviens no tevis nemūžam neēd augļus!” Un mācekļi to dzirdēja.
Un viņi nonāca Jeruzalemē. Iegājis svētnīcā, Jēzus sāka dzīt ārā tos, kas svētnīcā pārdeva un pirka. Viņš apgāza naudas mainītāju galdus un baložu pārdevēju letes. Un nevienam Viņš neļāva nest caur svētnīcu kādus piederumus.
Un Viņš mācīja ļaudis, sacīdams: “Vai tad nav rakstīts: mans nams tiks saukts par lūgšanu namu visām tautām? Bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri.”
To dzirdot, augstie priesteri un Rakstu zinātāji meklēja, kā Viņu nonāvēt. Bet tie tomēr baidījās no Viņa, jo viss ļaužu pulks bija aizgrābts par Viņa mācību.
Kad iestājās vakars, viņi izgāja no pilsētas. Un, no rīta garām iedami, tie redzēja vīģeskoku nokaltušu līdz pat saknēm. Pēteris atcerējies sacīja: “Rabbi, lūk, vīģeskoks, kuru Tu nolādēji, ir nokaltis!” Un Jēzus atbildēdams viņam sacīja: “Ticiet Dievam! Patiesi, Es jums saku: ja kāds sacīs šim kalnam: “Celies un meties jūrā!” – un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka tas notiks, ko viņš saka, tad tas arī piepildīsies. Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs, Dievu lūgdami, lūgsiet, ticiet, ka esat jau saņēmuši, un tas jums būs.
Kad jūs stājaties lūgšanai, piedodiet, ja jums kaut kas ir pret citiem, lai arī jūsu Tēvs, kas ir Debesīs, piedotu jums jūsu grēkus.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.