Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi – Viņa kauli netiks salauzti.

Tā saka Kungs: “Es mīlēju Izraēli, kad tas bija vēl bērns, un ataicināju savu dēlu no Ēģiptes. Un Es mācīju Efraimu staigāt, Es nesu viņus uz savām rokām, bet viņi nesaprata, ka Es par viņiem gādāju.
Es vedu viņus cilvēciskā saitē, mīlestības saitē, un biju viņiem kā tāds, kas pieglauž zīdaini pie sava vaiga.
Es pieliecos un devu viņiem ēst. Mana Sirds pārvēršas manī, tāpat arī ceļas manī žēlums. Es neļaušu vaļu savām dusmām, Es neiešu pazudināt Efraimu, jo esmu Dievs, nevis cilvēks; esmu tavā vidū Svētais un nenākšu pazudināt.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Dziedājums Is 12
Refrēns: Jūs smelsiet no pestīšanas avotiem.

Lūk, manas pestīšanas Dievs!
Es būšu paļāvīgs un nebīšos,
jo Kungs ir mana slava un mans stiprums,
Viņš ir kļuvis man par glābiņu.
Ar prieku jūs smelsiet ūdeņus
no pestīšanas avotiem. R.

Slavējiet Kungu
un piesauciet Viņa vārdu!
Viņa darbus dariet zināmus tautām,
pieminiet, ka Viņa vārds ir augsti teicams! R.

Dziediet Kungam, jo Viņš ir veicis lielas lietas;
lai tas kļūst zināms visā zemē!
Līksmo un gavilē tu, kas dzīvo Sionā,
jo liels ir tavā vidū Izraēļa Svētais! R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem (Ef 3, 8-12.14-19)
Brāļi, man, vismazākajam no visiem svētajiem, ir dota šī žēlastība sludināt pagānu tautām Kristus neizdibināmo bagātību un izskaidrot, kā izpildās
noslēpums, kurš no mūžiem bija apslēpts Dievā, visa Radītājā, lai tagad varām un spēkiem debesīs caur Baznīcu kļūtu zināma Dieva daudzveidīgā gudrība saskaņā ar mūžīgo lēmumu, ko Viņš piepildīja Kristū Jēzū, mūsu Kungā. Viņā mēs esam ieguvuši drosmi iet pie Tēva ar paļāvību, ko dod ticība uz Viņu.
Tāpēc es krītu ceļos Tēva priekšā, no kura saņem vārdu ikviena cilts debesīs un virs zemes, lai Viņš savas godības bagātībā liktu jūsos caur savu Garu nostiprināties iekšējam cilvēkam, lai jūsu sirdī caur ticību mājotu Kristus un lai jūs, iesakņojušies un nostiprinājušies mīlestībā, spētu līdz ar visiem svētajiem saprast, kas ir platums, garums, augstums un dziļums, un pazītu arī Kristus mīlestību, kas pārsniedz katru saprašanu, lai tad jūs tiktu piepildīti ar visu Dieva pilnību. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Ņemiet manu jūgu uz sevis
un mācieties no manis,
jo Es esmu lēnprātīgs un pazemīgu Sirdi.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 19, 31-37)
Tā bija Sagatavošanās diena, un, lai sabatā miesas nepaliktu uz krusta, jo šī sabata diena bija liela, jūdi lūdza Pilātu, lai viņš liek salauzt krustā sistajiem stilbu kaulus un noņemt viņu miesas.
Tad atnāca kareivji un pārlauza stilbus gan pirmajam, gan otrajam, kas bija krustā sisti kopā ar Viņu. Bet, kad tie piegāja pie Jēzus un redzēja Viņu jau mirušu, tie Viņam kaulus nelauza. Tikai viens no kareivjiem ar šķēpu pārdūra Viņa sānu, un tūlīt iztecēja asinis un ūdens.
Un, kas to redzēja, tas deva liecību, ka viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas ir noticis, lai piepildītos Raksti: “Viņa kauli netiks salauzti.” Un atkal citā vietā Raksti saka: “Viņi raudzīsies uz to, kuru ir pārdūruši.”Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.