Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi – Kas atradīs savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet, kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to atradīs

Tajā laikā Ēģiptē cēlās jauns valdnieks, kas Jāzepu nepazina. Un viņš sacīja saviem ļaudīm: “Lūk, Izraēļa dēlu tauta ir skaitliski liela un stiprāka par mums. Nāciet, rīkosimies ar viņiem gudri, lai tie pārlieku nesavairojas un, ja pret mums izcelsies karš, lai nepievienojas mūsu ienaidniekiem, un, mūs sakāvuši, lai neaiziet no šīs zemes!”
Tā viņš iecēla pār viņiem darbu uzraugus, lai tie viņus kalpinātu ar smagiem darbiem. Un viņi uzbūvēja faraonam noliktavu pilsētas Pitonu un Ramzesu. Bet, jo vairāk tie viņus apspieda, jo vairāk viņi pieauga skaitā un izplatījās. Un ēģiptieši baidījās no Izraēļa dēliem un verdzināja viņus, un viņu dzīvi darīja sūru ar grūtiem darbiem pie māliem un ķieģeļiem un ar visādu izkalpināšanu, ar ko viņi tika vārdzināti zemes darbos.
Tad faraons pavēlēja visai savai tautai: “Katru jaunpiedzimušo ebreju zēnu iemetiet upē, bet meiteni atstājiet dzīvu!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 124 (123)
Refrēns: Palīdzība mums nāk no Kunga.

Ja Kungs nebūtu bijis ar mums –
lai Izraēlis tagad to atzīst –,
ja Kungs nebūtu bijis ar mums,
kad pret mums sacēlās cilvēki,
viņi būtu mūs aprijuši dzīvus,
kad viņos pret mums iedegās dusmas. R.

Mūs būtu noslīcinājis ūdens,
pār mums būtu gāzusies straume,
pār mums būtu gājuši lieli ūdens plūdi. R.

Kungs lai ir slavēts,
kas neatdeva mūs viņu zobiem par laupījumu.
Mūsu dvēsele ir izrauta līdzīgi putnam
no mednieku cilpas. R.

Cilpa ir pārrauta,
un mēs esam glābti.
Palīdzība mums ir Kunga vārdā,
kas radīja debesis un zemi. R.

Alleluja.
Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ,
jo viņiem pieder Debesu valstība!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 10, 34–11, 1)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem apustuļiem: “Nedomājiet, ka Es atnācu nest mieru virs zemes! Es nenācu nest mieru, bet zobenu. Jo Es esmu nācis sēt šķelšanos starp cilvēku un viņa tēvu, starp meitu un viņas māti, un starp vedeklu un viņas vīramāti; un cilvēka ienaidnieki būs viņa mājas ļaudis.
Kas tēvu vai māti mīl vairāk par mani, nav manis cienīgs; un, kas dēlu vai meitu mīl vairāk par mani, nav manis cienīgs; un, kas neņem savu krustu un neseko man, nav manis cienīgs.
Kas atradīs savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet, kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to atradīs.
Kas jūs uzņem, tas uzņem mani; un, kas uzņem mani, tas uzņem To, kurš mani ir sūtījis. Kas uzņem pravieti kā pravieti, tas saņems pravieša algu; un, kas uzņem taisnīgo kā taisnīgo, tas saņems taisnīgā algu. Un, kas pasniegs kausu auksta ūdens padzerties vienam no šiem mazajiem, tādēļ ka viņš ir māceklis, patiesi, Es jums saku: viņš savu algu nezaudēs.”
Un, kad Jēzus bija pabeidzis mācīt savus divpadsmit mācekļus, Viņš devās tālāk no turienes, lai mācītu un sludinātu viņu pilsētās. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.