Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 24.07.2015 – Tev nebūs citus dievus turēt līdzās man.

Tajās dienās Mozus pie Sinaja kalna izveda ļaudis no nometnes pretī Dievam, un viņi nostājās kalna pakājē.
Tad Dievs runāja visus šos vārdus: “Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no verdzības nama.
Tev nebūs citus dievus turēt līdzās man.
Tev nebūs darināt sev nekādu tēlu, nedz citu atveidojumu no tā, kas ir augšā, debesīs, vai apakšā, uz zemes, vai ūdeņos zem zemes.
Tev nebūs tos godināt, nedz arī tiem kalpot, jo Es esmu Kungs, tavs Dievs, neiecietīgs Dievs, kas tēvu grēkus piemeklē bērnos līdz trešajai un ceturtajai paaudzei tiem, kas mani ienīst. Bet Es esmu žēl­sirdīgs līdz tūkstošajai paaudzei tiem, kas mani mīl un pilda manus baušļus.
Tev nebūs Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt, jo Kungs neatstās nesodītu to, kas veltīgi valkās Kunga, sava Dieva, vārdu.
Piemini sabata dienu, lai tu to svētītu. Sešas dienas tu strādāsi un darīsi visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Kungam, tavam Dievam. Tajā nedarīsi nekādu darbu ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs kalps, ne tava kalpone, ne tavs jūga lops, ne svešinieks, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Kungs radīja debesis un zemi, un jūru, un visu, kas ir tajās, bet septītajā dienā atpūtās. Tādēļ Kungs ir svētījis sabata dienu un darījis to svētu.
Tev būs godāt savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu zemē, kuru tev dos Kungs, tavs Dievs.
Tev nebūs nokaut.
Tev nebūs laulību pārkāpt.
Tev nebūs zagt.
Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Tev nebūs iekārot viņa sievu, nedz kalpu, nedz kalponi, nedz vērsi, nedz ēzeli un nevienu lietu, kas viņam pieder.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 19 (18)
Refrēns: Kungs, Tev ir mūžīgās dzīves vārdi.

Kunga Likums ir bez vainas, tas stiprina garu;
Kunga liecība ir uzticama,
tā gudrību sniedz mazajiem.
Kunga pavēles ir taisnīgas, tās ielīksmo sirdi;
Kunga bauslība ir skaidra, tā apskaidro acis. R.

Kunga bijība ir tīra, tā paliek uz mūžiem.
Kunga spriedumi ir pareizi,
tie visi kopā ir taisnīgi.
Vērtīgāki tie ir par zeltu, par vistīrāko zeltu,
un saldāki par medu un medus šūnu lāsēm. R.

Alleluja.
Svētīgi tie,
kas labā un krietnā sirdī patur Dieva Vārdu
un pacietībā nes augļus.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 13, 18-23)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Paklausieties, ko nozīmē līdzība par sējēju. Pie katra, kas dzird Vārdu par Valstību un nesaprot, atnāk ļaunais un izrauj to, kas bija iesēts viņa sirdī. Šis ir, kas bija iesēts ceļmalā.
Bet iesētais klinšainā vietā ir tas, kas Vārdu dzird un tūlīt ar prieku to pieņem, bet tajā nav sakņu, viņš ir nepastāvīgs. Ja sākas spaidi vai vajāšanas Vārda dēļ, viņš tūlīt ieļaunojas.
Bet starp ērkšķiem iesētais ir tas, kas Vārdu dzird, bet pasaules rūpes un bagātības viltība nomāc Vārdu un tas paliek bez augļiem.
Bet labā zemē sētais ir tas, kas Vārdu dzird un saprot, un nes augļus: cits simtkārtīgus, cits sešdesmitkārtīgus un cits trīsdesmitkārtīgus.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.