Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi

Tajās dienās Pāvils nonāca Listrā un Derbē. Un, lūk, tur bija kāds māceklis, vārdā Timotejs, ticīgas jūdu sievietes un tēva grieķa dēls. Brāļi, kas bija Listrā un Ikonijā, deva par viņu labu liecību. Un Pāvils gribēja, lai tas ietu viņam līdzi, un, viņu paņēmis, apgraizīja tajā apvidū dzīvojošo jūdu dēļ, jo visi zināja, ka viņa tēvs ir grieķis.
Pārstaigādami pilsētas, viņi tiem piekodināja ievērot lēmumus, kurus bija pieņēmuši Jeruzalemē esošie apustuļi un vecākie. Tā draudzes nostiprinājās ticībā un ik dienas pieauga skaitā.
Tad viņi pārstaigāja Frīģiju un Galatijas apvidu, jo Svētais Gars viņiem bija aizliedzis sludināt Vārdu Āzijā. Bet, nonākuši Mizijas tuvumā, viņi mēģināja doties uz Bitiniju, tomēr Jēzus Gars viņiem to neļāva. Tad, pagājuši garām Mizijai, viņi devās uz Troadu.
Un naktī Pāvils redzēja parādību – kāds maķedoniešu vīrs stāvēja un lūdza viņu, sacīdams: “Atnāc uz Maķedoniju un palīdzi mums!” Tiklīdz viņš bija redzējis šo parādību, mēs tūlīt devāmies ceļā uz Maķedoniju, būdami pārliecināti, ka Dievs mūs aicina viņiem sludināt Evaņģēliju. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 100 (99)
Refrēns: Lai visa zeme slavē savu Dievu!
vai: Alleluja!

Gavilējiet Kungam, visa zeme,
kalpojiet Kungam ar prieku;
Viņa vaiga priekšā ejiet ar gavilēm!
Ziniet, ka Kungs ir Dievs:
Viņš mūs ir radījis, mēs piederam Viņam,
Viņa tauta un Viņa ganību avis. R.

Ejiet Viņa vārtos ar pateicības dziesmām,
ar himnām – Viņa pagalmos;
slavējiet Viņu un teiciet Viņa vārdu!
Jo Kungs ir labvēlīgs;
Viņa žēlsirdība pastāv mūžam,
un Viņa uzticība – uz paaudžu paaudzēm. R.

Alleluja.
Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,
tad meklējiet to, kas ir augšā,
kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 15, 18-21)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Ja pasaule jūs ienīst, tad ziniet, ka tā pirms jums ienīda mani. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule savējos mīlētu. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, jo Es jūs esmu izraudzījies sev, tādēļ pasaule jūs ienīst.
Pieminiet vārdus, ko Es jums sacīju: “Kalps nav lielāks par savu kungu.” Ja viņi vajāja mani, vajās arī jūs; ja ievēroja manus vārdus, ievēros arī jūsējos. Bet to visu viņi darīs mana vārda dēļ, jo viņi nepazīst To, kas mani sūtīja.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.