Press "Enter" to skip to content

18. novembris – SV. APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA BAZILIKAS IESVĒTĪŠANAS GADADIENA

Pēdējā Baznīcas gada svētdiena (pirms 1. Adventa) – KRISTUS KARAĻA SVĒTKI

Pēdējā Baznīcas gada svētdiena ir Kristus, visas pasaules Karaļa, svētki. Pāvesta Pija XI iedibināti, tie apliecina Kristus valstības uzvarošo klātbūtni mūsdienu sekularizētajā pasaulē un uzsver Kristus atnāk¬šanas eshatologisko būtību, kuru īpaši izteiks Adventa laiks. Apliecinot Jēzu Kristu kā pasaules Karali un Kungu nozīmē atzīt, ka cilvēks savu brīvību pakļauj nevis kādai zemes varai, bet vienīgi Dievam. Baznīca tic un māca, ka visas cilvēces vēs¬tures atslēga, centrs un mērķis rodams tās Kungā un Mācītājā – Jēzū Kristū. “Svētīgi tie, kas tic,” teica Jēzus saviem apus¬tuļiem (sal. Jņ 20, 29).

Comments are closed.