Press "Enter" to skip to content

25.12.2015 Rītausmas Mise

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 62, 11-12)
Redzi, Kungs pasludina visām zemes robežām: “Sakiet Sionas meitai: lūk, tava pestīšana tuvojas, lūk, viņa atalgojums nāk viņam līdzi, un viņa atlīdzība ir viņa priekšā. Un viņus nosauks par svēto tautu, Kunga atpestītajiem; bet tevi sauks “meklētā”, “neatstātā pilsēta”.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 97 (96)
Refrēns: Šodien pār mums atspīd Dieva gaisma.

Kungs ir Valdnieks!
Lai gavilē zeme, lai priecājas daudzās salas!
Debesis sludina Viņa taisnību,
un visas tautas redz Viņa godību. R.

Taisnīgajiem uzaust gaisma,
sirdī skaidrajiem – līksmība.
Taisnīgie, līksmojiet Kungā
un teiciet Viņa svētuma piemiņu! R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Titam (Tit 3, 4-7)
Kad parādījās Dieva, mūsu Pestītāja, labvēlība un mīlestība pret cilvēkiem, Viņš mūs izpestīja nevis taisnīgo darbu dēļ, ko bijām darījuši, bet gan savas žēlsirdības dēļ ar atdzimšanas un atjaunošanās ūdeni Svētajā Garā, ko Viņš bagātīgi izlēja pār mums caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai, Viņa žēlastībā attaisnoti, mēs saskaņā ar cerību kļūtu mūžīgās dzīves mantinieki. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Gods Dievam augstībā
un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 2, 15-20)
Kad eņģeļi bija atgriezušies Debesīs, gani savā starpā sāka runāt: “Aiziesim uz Betlēmi un paskatīsimies, kas ir noticis un ko Kungs ir mums pa­sludinājis!” Un viņi steigšus gāja un atrada Mariju, Jāzepu un silē noguldītu Bērniņu. Ieraudzījuši viņi pastāstīja to, kas viņiem bija sacīts par šo Bērnu.
Un visi, kas dzirdēja, brīnījās par to, ko gani viņiem stāstīja. Bet Marija paturēja prātā visus šos vārdus, pārdomādama tos savā sirdī.
Bet gani atgriezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu redzēto un dzirdēto, kā tas viņiem bija sludināts. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.