Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 06.06.2015 – Sargieties no Rakstu zinātājiem

Lasījums no Tobija grāmatas (Tob 12, 1.5-15.20)

Tajās dienās Tobijs pasauca pie sevis savu dēlu un viņam sacīja: “Ko mēs varam dot šim svētajam cilvēkam, kas ceļoja ar tevi?” Un, pasaukuši viņu, tēvs un dēls viņu aizveda malā un sāka lūgt, lai viņš būtu ar mieru pieņemt pusi no visa tā, ko viņi bija atveduši.
Tad viņš slepus tiem sacīja: “Slavējiet Debesu Dievu un Viņu teiciet visu dzīvo priekšā, jo Viņš ir parādījis jums savu žēlsirdību. Labi ir sargāt ķēniņa noslēpumus, bet Dieva darbus sludināt un cildināt ir godājami! Laba ir lūgšana ar gavēni, un žēlsirdības dāvana ir vairāk vērta nekā zelta krājumi, jo žēlsirdības dāvana atbrīvo no nāves un ir tā, kas šķīstī no grēkiem un ļauj iemantot žēlsirdību un mūžīgo dzīvi. Tie, kas dara grēku un noziedzību, ir savas dvēseles ienaidnieki.
Es gribu jums atklāt patiesību un neslēpšu no jums nevienu vārdu.
Kad tu lūdzies un ar asarām apbedīji mirušos, kad atstāji savu pusdienu galdu un pa dienu paslēpi mirušos savā namā, bet pa nakti viņus apbedīji, es aiznesu tavu lūgšanu Dieva priekšā. Un tādēļ, ka Dievam tu biji patīkams, vajadzēja, lai tevi piemeklē šis pārbaudījums.
Bet tagad Kungs mani sūtīja tevi izdziedināt un atbrīvot no ļaunā gara Sāru, tava dēla sievu.
Es esmu eņģelis Rafaēls, viens no septiņiem, kas stāv Kunga priekšā. Nu man ir laiks atgriezties pie Tā, kas mani sūtīja.
Bet jūs slavējiet Dievu un stāstiet par visiem Viņa brīnumdarbiem!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Dziedājums Tob 13
Refrēns: Liels ir Kungs uz mūžu mūžiem!

Dievs soda un apžēlo,
aizved līdz pat pazemes valstībai
un savā diženumā izved no iznīcības,
un nav neviena, kas izbēgtu no Viņa rokas. R.

Kad jūs pie Viņa atgriezīsieties
no visas savas sirds un dvēseles,
lai Viņa priekšā darītu to, kas patiess,
tad Viņš atkal pievērsīsies jums
un vairs neslēps no jums savu vaigu. R.

Skatieties tagad, ko Viņš ar jums ir darījis,
un slavējiet Viņu pilnā balsī!
Teiciet taisnīgo Kungu
un cildiniet mūžu Ķēniņu! R.

Alleluja.
Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas,
jo viņiem pieder Debesu valstība.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 12, 38-44)
Tajā laikā Jēzus mācīdams sacīja ļaudīm: “Sargieties no Rakstu zinātājiem, kam patīk staigāt garās drēbēs un tikt sveicinātiem tirgus laukumā, un sinagogās sēdēt goda vietās un pirmajās vietās mielastos. Viņi aprij atraitņu mājas un ārišķības dēļ skaita garas lūgšanas. Viņi jo bargāku saņems spriedumu.”
Un Jēzus, sēdēdams iepretī upuru lādei, redzēja, kā ļaudis meta tajā naudu.
Un daudzi bagātie meta daudz. Bet kāda nabaga atraitne atnākusi iemeta divus mazus naudas gabaliņus, kas ir viens grasis.
Un Viņš, pieaicinājis savus mācekļus, viņiem sacīja: “Patiesi, Es jums saku: šī nabadzīgā atraitne iemeta vairāk par visiem, kas meta upuru lādē. Jo visi meta no tā, kas viņiem palika pāri, bet viņa upurēja no savas nabadzības visu, kas viņai bija, – visu savu uzturu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.