Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 07.10.2015 – Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!

Un viņi atnākuši uzgāja Vakariņu telpā, kur uzturējās Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Fīlips un Toms, Bērtulis un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, un Sīmanis Centīgais, un Jūda, Jēkaba brālis.
Viņi visi vienprātīgi palika lūgšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus Māti, un Viņa brāļiem.
Psalms 86 (85)Refrēns: Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs.Kungs, apžēlojies par mani,
jo uz Tevi es saucu ik dienas.
Iepriecini sava kalpa dvēseli,
jo savu dvēseli es paceļu uz Tevi, Kungs. R.

Jo Tu, Kungs, esi labs un saudzīgs,
un pilns žēlsirdības visiem, kas Tevi piesauc.
Uzklausi, Kungs, manu lūgumu
un ievēro manas lūgšanas balsi! R.

Nāks visas tautas, ko Tu esi radījis,
un Tevi, Kungs, pielūgs un slavēs Tavu vārdu,
jo Tu esi liels un dari brīnumus:
vienīgi Tu esi Dievs. R.

Alleluja.
Jūs saņēmāt Dieva bērnu Garu,
kurā mēs saucam: “Abba, Tēvs!”
Alleluja.

Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete. Pie jaunavas, kas bija saderināta Dāvida cilts vīram, kam vārds bija Jāzeps; un jaunavas vārds bija Marija.

Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi; tu esi svētīta starp sievietēm. To izdzirdusi, tā iztrūkās no viņa valodas un domāja: kas tā par sveicināšanu? Bet eņģelis viņai sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus. Un Viņš būs liels un sauksies Visaugstākā Dēls, un Dievs Kungs dos Viņam tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.

Bet Marija sacīja eņģelim: Kā tas var notikt, jo es vīra nezinu? Un eņģelis atbildēja un sacīja viņai: Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas no tevis dzims, sauksies Dieva Dēls. Un, lūk, tava radiniece Elizabete, kuru sauc par neauglīgo, savā vecumā ieņēma dēlu un staigā sestajā mēnesī. Jo Dievam neviena lieta nav neiespējama.

Bet Marija sacīja: Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda! Un eņģelis no viņas aizgāja. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.