Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 11.07.2015 – Kas mums par to būs?

Mans dēls, ja tu pieņemsi manus vārdus un glabāsi sevī manas pavēles, savu ausi pievērsdams prātīgumam un sirdi – gudrības pazīšanai, ja tu prātīgumu piesauksi un skaļi aicināsi gudrību, ja meklēsi to kā sudraba naudu un kā pēc dārglietām tieksies pēc tās, tad tu izpratīsi Kunga bijību un at­radīsi Dieva pazīšanu.
Jo Kungs dod gudrību, un no Viņa mutes nāk zināšana un prātīgums. Viņš glabā apķērīgu prātu valdniekiem un ir vairogs tiem, kas dzīvo vienkāršībā. Viņš uzmana taisnīgo takas un sargā svēto ceļus. Tad tu sapratīsi taisnību un tiesu, un patiesīgumu, un ikvienu labu ceļu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 34 (33)
Refrēns: Es mūžam slavēšu Dievu.

Es teikšu Kungu katrā laikā,
Viņa slava vienmēr būs uz manām lūpām.
Mana dvēsele leposies Kungā;
pazemīgie lai dzird un lai priecājas! R.

Teiciet Kungu kopā ar mani,
kopā slavēsim Viņa vārdu!
Skatieties uz Viņu, un jūs atplauksiet priekā,
un jūsu vaigs netiks apkaunots. R.

Raugiet un redziet, cik labs ir Kungs,
laimīgs ir vīrs, kas cer uz Viņu!
Nāciet, bērni, uzklausiet mani:
es mācīšu jums Kunga bijību. R.

Atturi savu mēli no ļauna,
un tavas lūpas lai nerunā viltu!
Novērsies no ļauna un dari labu,
meklē mieru un tam seko! R.

Alleluja.
Katrs, kas Evaņģēlija dēļ atstās visu,
saņems simtkārtīgi
un iemantos mūžīgo dzīvi.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 19, 27-29)
Tajā laikā Pēteris sacīja Jēzum: “Lūk, mēs atstājām visu un sekojām Tev. Kas mums par to būs?”
Bet Jēzus viņiem atbildēja: “Patiesi, Es jums saku: pie atdzimšanas, kad Cilvēka Dēls sēdēs savas godības tronī, arī jūs, kas esat man sekojuši, sēdēsiet divpadsmit goda krēslos, tiesādami divpadsmit Izraēļa ciltis.
Un katrs, kas mana vārda dēļ atstās māju vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai bērnus, vai tīrumus, saņems simtkārtīgi un iemantos mūžīgo dzīvi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.
vai: Jņ 15, 1-8

Comments are closed.