Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 14.07.2015

Tajās dienās kāds vīrs no Levija nama gāja un apņēma sev sievu no savas cilts. Viņa ieņēma un dzemdēja dēlu un, redzot, ka viņš ir glīts, to trīs mēnešus slēpa. Bet, kad to ilgāk vairs nevarēja noslēpt, viņa paņēma pītu niedru groziņu, notriepa to ar sveķiem un piķi un, ielikusi tajā bērnu, atstāja to meldros upes krastā. Bet viņa māsa nostājās iztālēm un vēroja, kas notiks.
Un, lūk, faraona meita nokāpa lejā izpeldēties upē, un viņas kalpones pastaigājās pa upes malu. Viņa, pamanījusi meldros groziņu, aizsūtīja pēc tā vienu no savām kalponēm. Atvērusi to un tajā ieraudzījusi raudošu bērnu, viņa iežēlojās par zēnu un sacīja: “Viņš ir no ebreju bērniem.”
Puisēna māsa tad sacīja viņai: “Vai gribi, lai es aizeju un pasaucu tev ebreju sievieti, kas varētu barot bērnu?” Viņa atbildēja: “Ej!” Meitene aizgāja un pasauca bērna māti. Un faraona meita tai sacīja: “Ņem šo zēnu un baro manā vietā, un es tev par to maksāšu algu.” Sieviete paņēma un baroja zēnu un paaugušos atdeva faraona meitai, kas viņu pieņēma par dēlu un nosauca vārdā Mozus, sacīdama: “Es viņu izvilku no ūdens.”
Tajās dienās, kad Mozus bija pieaudzis, viņš devās pie saviem tautiešiem un redzēja viņu apspiešanu, kā arī ēģiptieti, kas sita kādu no ebrejiem, viņa tautiešiem. Apskatījies apkārt un nevienu tuvumā neredzēdams, viņš nosita ēģiptieti un apraka smiltīs.
Un, izgājis otrā dienā, viņš ieraudzīja divus ebrejus strīdamies savā starpā un sacīja tam, kas darīja netaisnību: “Kāpēc tu sit savu tuvāko?” Tas atbildēja: “Kas tevi iecēlis mums par pavēlnieku un tiesnesi? Vai gribi arī mani nosist, kā nositi ēģiptieti?”
Mozus izbijās un nodomāja: “Kā gan šī lieta ir kļuvusi zināma?” Faraons uzzināja par notikušo un meklēja Mozu, lai viņu nonāvētu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 69 (68)
Refrēns: Meklējiet Dievu, lai jūs dzīvotu!

Es esmu iestidzis dziļi dubļos,
un man nav, kur atsperties.
Esmu nokļuvis ūdeņu dzelmēs,
un viļņi mani pārklāj. R.

Bet es Tev sūtu, Kungs, savu lūgšanu
žēlastības laikā, ak, Dievs.
Uzklausi mani savas žēlastības daudzumā,
savā uzticīgajā palīdzībā! R.

Es esmu nabags un cietējs:
Tava palīdzība, Dievs, mani sargā.
Es slavēšu Dieva vārdu ar dziesmu
un godināšu Viņu ar pateicību. R.

Lai pazemīgie skatās un priecājas!
Meklējiet Dievu, un atdzīvosies jūsu sirds,
jo Kungs ir uzklausījis nabagus
un nav nonievājis savus gūstekņus. R.

Alleluja.
Nenocietiniet šodien savu sirdi,
bet ieklausieties Kunga balsī!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 20-24)
Tajā laikā Jēzus sāka pārmest tām pilsētām, kurās bija darīti daudzi Viņa brīnumi, ka tās neatgriežas no grēkiem: “Bēdas tev, Korozaina! Bēdas tev, Betsaida! Tādēļ ka, ja Tirā un Sidonā būtu notikuši tie brīnumi, kas tika darīti pie jums, viņi jau sen maisos un pelnos nožēlotu grēkus. Tāpēc Es jums saku: Tirai un Sidonai tiesas dienā drīzāk tiks piedots nekā jums.
Un tu, Kafarnauma! Vai tev nenāktos būt paceltai līdz debesīm? Tu nolaidīsies līdz pat ellei, tādēļ ka, ja Sodomā būtu darīti tie brīnumi, kas bija darīti tavā vidū, tā noteikti būtu pastāvējusi līdz šai dienai. Tāpēc Es jums saku: sodomiešu zemei tiesas dienā drīzāk tiks piedots nekā tev.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.