Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 18.05.2015

Tajā laikā Pāvils, pārstaigājis kalnu apvidus, nonāca Efezā un, atradis dažus mācekļus, tiem sacīja: “Vai jūs, pieņemdami ticību, saņēmāt Svēto Garu?” Bet tie viņam teica: “Mēs pat neesam dzirdējuši, ka ir Svētais Gars.”
Tad viņš pajautāja: “Kā kristībā jūs esat kristīti?” Tie atbildēja: “Jāņa kristībā.” Tad Pāvils sacīja: “Jānis kristīja ar grēku nožēlošanas kristību, sacīdams ļaudīm, lai tie ticētu Tam, kas nāks pēc viņa, tas ir, Jēzum.” To dzirdot, viņi pieņēma kristību Kunga Jēzus vārdā.
Un, kad Pāvils uzlika viņiem rokas, pār viņiem nolaidās Svētais Gars. Un viņi runāja valodās un pravietoja. Bet viņu pavisam bija ap divpadsmit vīru.
Bet viņš, iegājis sinagogā, drošsirdīgi sludināja trīs mēnešus, runādams un pārliecinādams par Dieva valstību. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 68 (67)
Refrēns: Dziediet Kungam, visas tautas!
vai: Alleluja!

Dievs pieceļas,
un Viņa ienaidnieki izklīst,
un bēg no Viņa vaiga tie, kas Viņu ienīst.
Tu viņus izkaisi līdzīgi tam, kā izgaist dūmi.
Tāpat kā vasks izkūst pie uguns,
tā izzūd grēcinieki Dieva vaiga priekšā. R.

Bet taisnīgie priecājas un līksmo Dieva priekšā,
un gavilē priekā.
Dziediet Dievam, spēlējiet Viņa vārdam,
gatavojiet ceļu Tam,
kas soļo virs mākoņiem! R.

Bāreņu Tēvs un atraitņu aizstāvis
ir Dievs savā svētajā mājoklī.
Atstātajiem Dievs gatavo mājokli,
izved gūstekņus brīvībā. R.

Alleluja.
Ja jūs kopā ar Kristu esat augšāmcēlušies,
tad meklējiet to, kas ir augšā,
kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 16, 29-33)
Tajā laikā mācekļi sacīja Jēzum: “Lūk, tagad Tu runā atklāti un nestāsti nevienu līdzību. Tagad mēs zinām, ka Tu visu zini un Tev nav vajadzīgs, lai Tev kāds jautātu. Tādēļ mēs ticam, ka Tu esi izgājis no Dieva.”
Jēzus viņiem atbildēja: “Tagad jūs ticat? Lūk, nāk stunda un jau ir pienākusi, kad jūs izklīdīsiet katrs uz savu pusi un atstāsiet mani vienu. Bet Es neesmu viens, jo ar mani ir Tēvs. To Es jums pateicu, lai manī jums būtu miers. Pasaulē jums ir spaidi, bet esiet droši – Es uzvarēju pasauli.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.