Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 23.06.2015 – Nedodiet svētumu suņiem

Ābrams bija ļoti bagāts ar lopiem, sudrabu un zeltu. Bet arī Lotam, kas gāja kopā ar Ābramu, bija avju ganāmpulki, liellopi un teltis.
Zeme vairs nespēja viņus uzturēt, ka viņi varētu dzīvot kopā, jo viņu īpašumi bija lieli un viņi nevarēja uzturēties vienkopus. No tā arī izcēlās strīds starp Ābrama ganāmpulku ganiem un Lota ganāmpulku ganiem. Toreiz šajā zemē dzīvoja kanaānieši un feresieši.
Tad Ābrams sacīja Lotam: “Lai nav strīdu, lūdzu, starp mani un tevi un starp maniem ganiem un taviem ganiem! Mēs taču esam brāļi. Vai tad visa zeme nav tavā priekšā? Nošķiries no manis, lūdzu! Ja iesi pa kreisi, es došos pa labi. Ja tu izvēlēsies labo pusi, es aiziešu uz kreiso.”
Lots, pacēlis acis, uzlūkoja visu apgabalu ap Jordānu, kas, pirms Kungs bija izpostījis Sodomu un Gomoru, viss līdz pat Segorai bija bagāts ar ūdeni kā Kunga dārzs un kā Ēģipte. Un Lots izvēlējās sev visu Jordānas apkaimi un aizgāja uz austrumiem. Tā viņi šķīrās viens no otra. Ābrams dzīvoja Kanaānas zemē, bet Lots apmetās pilsētās Jordānas tuvumā un savas teltis cēla līdz pat Sodomai. Bet sodomieši bija ļoti ļauni cilvēki un lieli grēcinieki Kunga priekšā.
Un Kungs sacīja Ābramam pēc tam, kad Lots bija nošķīries: “Pacel savas acis un no tās vietas, kur patlaban atrodies, skaties uz ziemeļiem un dienvidiem, uz austrumiem un rietumiem!
Visu zemi, ko tu redzi, Es došu tev un taviem pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem un tavus pēcnācējus darīšu kā zemes putekļus: ja kāds no cilvēkiem spēj izskaitīt zemes putekļus, tas spēs saskaitīt arī tavus pēcnācējus. Celies un pārstaigā zemi tās garumā un platumā, jo Es to atdošu tev.”
Tad Ābrams, novācis savu telti, gāja un apmetās pie Mamres ozola, kas ir Hebronā, un tur uzcēla altāri Kungam. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 15 (14)
Refrēns: Taisnīgais dzīvos Kunga namā.

Kungs, kas dzīvos Tavā teltī?
Kas mājos Tavā svētajā kalnā?
Tas, kurš staigā bez traipa un dara taisnību,
un runā patiesību savā sirdī. R.

Tas, kurš ar savu mēli nerunā viltu
un savam tuvākajam nedara ļaunu,
un nesagādā kaunu savam kaimiņam.
Tas, kurš par nieku uzskata ļaunprāti,
bet cildina tos, kas bīstas Kunga. R.

Tas, kurš zvērestu nelauž,
kaut rodas gadījums,
neaizdod naudu,
lai atpakaļ ņemtu ar augļiem,
un neļauj sevi uzpirkt pret nevainīgo.
Tas, kurš tā dara, sakustināts netiks nemūžam. R.

Alleluja.
Es esmu pasaules gaisma.
Kas man seko,
tam būs dzīvības gaisma.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 7, 6.12-14)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet pērles cūkām, ka viņas tās nesamītu kājām un atgriezušās jūs nesaplosītu.
Visu, ko jūs vēlaties, lai cilvēki darītu jums, dariet arī jūs viņiem! Tas taču ir Likums un pravieši.
Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo plaši ir vārti un plats ir ceļš, kas ved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību, un maz ir to, kas šo ceļu atrod!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.