Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 29.07.2015 – Gani manas avis!

Lasījums no Apustuļu darbiem. Apd 3, 1-10.
Tajās dienās Pēteris un Jānis gāja uz svētnīcu ap devīto lūgšanas stundu. Un tajā brīdī tika atnests kāds vīrs, kas bija klibs jau no dzimšanas. Ik dienas viņš tika nolikts pie svētnīcas vārtiem, kurus dēvēja par Skaistajiem, lai viņš lūgtu dāvanas no tiem, kas ieiet svētnīcā. Ieraudzījis Pēteri un Jāni, kas gatavojās ieiet svētnīcā, viņš lūdza no tiem dāvanu.
Bet Pēteris ar Jāni, viņu cieši uzlūkojuši, sacīja: “Paskaties uz mums!” Un tas skatījās uz viņiem, cerēdams no viņiem kaut ko saņemt. Bet Pēteris sacīja: “Sudraba un zelta man nav. Bet, kas man ir, to es tev dodu: Jēzus Kristus Nācarieša vārdā celies un staigā!” Un, satvēris to aiz labās rokas, viņš to piecēla. Un tūlīt viņa kāju pēdas un locītavas kļuva stingras, un viņš palēcies nostājās un sāka iet, un kopā ar viņiem iegāja svētnīcā, staigādams un lēkādams, un slavēdams Dievu.
Un visa tauta viņu redzēja staigājam un slavējam Dievu. Un tie pazina, ka viņš ir tas pats, kurš ubagodams sēdēja pie svētnīcas Skaistajiem vārtiem. Un viņus pārņēma izbrīns un aizgrābtība par to, kas viņam bija noticis. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 19 (18)
Refrēns: Viņu balss ir dzirdama pa visu zemi.

Debesis sludina Dieva godu,
un debesu jums daudzina Viņa roku darbus.
Diena dienai dara zināmu vārdu,
un nakts naktij pastāsta vēsti. R.

Tās nav tādas runas un tādas valodas,
kuru balss nebūtu dzirdama, –
pa visu zemi ir izgājusi to skaņa,
un to vārdi – līdz pasaules robežām. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem. Gal 1, 11-20.
Brāļi, es jums daru zināmu, ka Evaņģēlijs, ko es pasludināju, nav no cilvēkiem. Jo es to nesaņēmu no cilvēka, nedz arī iemācījos, bet gan to atklāja Jēzus Kristus.
Jūs taču dzirdējāt par manu kādreizējo dzīvesveidu jūdaismā, ka es pārmērīgi vajāju Dieva Baznīcu un centos to iznīcināt un ka jūdaismā aizgāju tālāk par daudziem sava vecuma ļaudīm savā tautā, būdams ļoti dedzīgs tēvu tradīcijas aizstāvis.
Bet, kad Dievam, kas mani izredzēja jau no mātes miesām un paaicināja ar savu žēlastību, labpatika atklāt savu Dēlu manī, lai es Viņu sludinātu pagānu vidū, tad es tūdaļ nevērsos pēc padoma pie miesas un asinīm, nedz gāju uz Jeruzalemi pie saviem priekšgājējiem – apustuļiem, bet devos uz Arābiju un atkal atgriezos Damaskā. Tikai vēlāk, pēc trim gadiem, es aizgāju uz Jeruzalemi, lai redzētu Kēfu, un paliku pie viņa piecpadsmit dienas. Bet nevienu citu no apustuļiem es neredzēju kā tikai Jēkabu, Kunga brāli. Bet tajā, ko es jums rakstu, lūk, Dievs ir liecinieks, es nemeloju. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Kungs, Tu zini visu,
Tu zini, ka es Tevi mīlu.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 21, 15-19)
Kad Jēzus pēc augšāmcelšanās no miroņiem jau trešo reizi parādījās mācekļiem, viņš sacīja Sīmanim Pēterim: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi?” Tas Viņam atbildēja: “Jā, Kungs! Tu zini, ka es Tevi mīlu.” Viņš tam sacīja: “Gani manus jērus!”
Un Viņš vēlreiz tam teica: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli?” Tas Viņam atbildēja: “Jā, Kungs! Tu zini, ka es Tevi mīlu.” Viņš tam sacīja: “Gani manas avis!”
Tad Viņš tam sacīja trešo reizi: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli?” Pēteris noskuma, ka Viņš tam jautāja trešo reizi: “Vai tu mani mīli?” – un Viņam atbildēja: “Kungs, Tu visu zini, Tu zini, ka es Tevi mīlu.” Viņš tam sacīja: “Gani manas avis!
Patiesi, patiesi, Es tev saku: kad tu biji jaunāks, tu apjozies pats un gāji, kur gribēji, bet, palicis vecāks, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi apjozīs un vedīs tur, kur tu negribi.”
To Viņš teica, norādīdams, kādā nāvē tas pagodinās Dievu. Un, to pateicis, Viņš tam sacīja: “Seko man!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Dienas Mise

Lasījums no Apustuļu darbiem. Apd 12, 1-11.
Tajās dienās ķēniņš Hērods pacēla roku, lai vajātu dažus no Baznīcas. Viņš ar zobenu nogalināja Jēkabu, Jāņa brāli. Bet, redzēdams, ka tas jūdiem patika, viņš pēc tam apcietināja arī Pēteri. Bet tās bija Neraudzētās maizes dienas.
Viņu apcietinājis, tas ielika viņu cietumā, nododams viņu četrkārtējai apsardzei, katrā pa četriem ka­reivjiem, un gribēdams pēc Pashas svētkiem viņu izdot ļaudīm. Un Pēteris tika turēts cietumā, bet Baznīca bez mitēšanās lūdza Dievu par viņu.
Bet tajā naktī, pēc kuras Hērods taisījās viņu izdot, Pēteris, divās ķēdēs iekalts, gulēja starp diviem kareivjiem, bet sargi vārtu priekšā apsargāja cietumu. Un, lūk, parādījās Kunga eņģelis, un cietuma telpā atspīdēja gaisma. Piedūris Pēterim pie sāniem, tas uzmodināja viņu, sacīdams: “Celies ātri!” Un ķēdes nokrita no viņa rokām.
Bet eņģelis viņam sacīja: “Apjozies un apvelc savas sandales!” Un viņš tā izdarīja. Bet tas viņam teica: “Uzmet sev mēteli un seko man!” Un viņš izgāja ārā un tam sekoja, bet nesaprata, vai tas, ko eņģelis darīja, ir īstenība; un viņam šķita, ka viņš redz parādību.
Viņi pagāja garām pirmajai un otrajai sardzei un nonāca pie dzelzs vārtiem, kas ved uz pilsētu. Tie viņu priekšā atvērās paši no sevis, un viņi iz­gājuši nosoļoja vienu ielu, un eņģelis acumirklī viņu atstāja.
Tad Pēteris atguvās un sacīja: “Tagad es tiešām zinu, ka Kungs ir sūtījis savu eņģeli un izrāvis mani no Hēroda rokas un no tā visa, ko jūdi gaidīja.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 34 (33)
Refrēns: Dievs atbrīvoja mani no bailēm.

Es teikšu Kungu katrā laikā,
Viņa slava vienmēr būs uz manām lūpām.
Mana dvēsele leposies Kungā,
pazemīgie lai dzird un lai priecājas! R.

Teiciet Kungu kopā ar mani,
kopā slavēsim Viņa vārdu!
Es meklēju Kungu, un Viņš mani uzklausīja
un atbrīvoja no visām manām bailēm. R.

Skatieties uz Viņu,
un jūs atplauksiet priekā,
un jūsu vaigs netiks apkaunots.
Lūk, nabags sauca, un Kungs viņu uzklausīja
un izglāba no visām viņa bēdām. R.

Kunga eņģelis cels aizsargmūri apkārt tiem,
kas Kunga bīstas, un viņus izglābs.
Raugiet un redziet, cik labs ir Kungs,
laimīgs ir vīrs, kas cer uz Viņu! R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules Timotejam. 2 Tim 4, 6-9.17-18.
Mīļais, es jau drīz tikšu upurēts, un mans šķiršanās laiks ir tuvu. Labu cīņu izcīnīju, gaitas pabeidzu, ticību uzglabāju. Beigās man ir atlikts taisnības kronis, ko Kungs, taisnīgais Tiesnesis, man pasniegs tajā dienā, un ne tikai man, bet arī visiem, kas mīl Viņa atnākšanu. Pasteidzies ātri atnākt pie manis!
Kungs man stāvēja klāt un mani stiprināja, lai caur mani izpildītos Evaņģēlija sludināšana un lai visas tautas to dzirdētu. Un es tiku izglābts no lauvas rīkles.
Kungs mani atbrīvos no ikviena ļauna darba un atpestīs savā Debesu valstībā. Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Amen. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Tu esi Pēteris, un uz šīs klints
Es uzcelšu savu Baznīcu;
un elles spēki to neuzvarēs.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 16, 13-19)
Tajā laikā Jēzus nonāca Filipa Cēzarejas robežās. Un Viņš jautāja saviem mācekļiem, sacīdams: “Par ko ļaudis uzskata Cilvēka Dēlu?” Un viņi atbildēja: “Vieni par Jāni Kristītāju, citi par Eliju, un vēl citi par Jeremiju vai vienu no pra­viešiem.” Jēzus viņiem sacīja: “Bet par ko jūs mani uzskatāt?” Sīmanis Pēteris atbildēja Viņam, sacīdams: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” Un Jēzus, atbildot viņam, teica: “Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo nevis miesa un asinis tev to atklāja, bet mans Tēvs, kas ir Debesīs.
Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šīs klints Es uzcelšu savu Baznīcu. Un elles spēki to neuzvarēs. Es tev došu Debesu valstības atslēgas, un, ko tu sasiesi virs zemes, tas būs sasiets arī Debesīs, un, ko tu atraisīsi virs zemes, tas būs atraisīts arī Debesīs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.