Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 30.04.2015

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 13, 13–25)

Izbraukuši no Pafas, Pāvils ar pavadoņiem nonāca Pamfīlijas Pergā, bet Jānis, nošķīries no tiem, griezās atpakaļ uz Jeruzālemi. No Pergas iedami tālāk, viņi nonāca Pisidijas Antiohijā un, sabatā iegājuši sinagogā, apsēdās. Pēc bauslības un praviešu nolasīšanas sinagogas priekšnieki sūtīja pie viņiem, sacīdami: “Brāļi, ja jums ir kādi pamācīgi vārdi ļaudīm, tad runājiet!” Pāvils piecēlās un ar roku mājis, sacīja: “Israēlieši un jūs, dievbijīgie, klausaities! Israēla tautas Dievs mūsu tēvus ir izredzējis un tautu paaugstinājis svešumā Ēģiptes zemē un no turienes ar paceltu roku tos izvedis. Tuksnesī Viņš tos uzturējis ap četrdesmit gadu, izdeldējis septiņas tautas Kānaānas zemē un viņiem zemi devis īpašumā. Ap četri simti piecdesmit gadu pēc tam Viņš deva soģus līdz pravietim Samuēlam. Tad viņi lūdza ķēniņu, un Dievs viņiem deva Saulu, Kīša dēlu, vīru no Benjamīna cilts, četrdesmit gadu; un, to atmetis, Viņš tiem iecēla Dāvidu par ķēniņu; tam Viņš arī liecinādams sacīja: Es esmu atradis Dāvidu, Isaja dēlu, vīru pēc Sava prāta, kas darīs visu, ko Es gribu. No viņa pēcnācējiem Dievs, kā solījis, Israēlam sūtījis Pestītāju Jēzu. Pirms Viņa atnākšanas Jānis visai Israēla tautai bija sludinājis grēku nožēlas kristību. Savu mūža darbu pabeidzis, Jānis sacīja: es neesmu tas, par ko jūs mani turat; bet viens nāks pēc manis, kam es neesmu cienīgs kurpju siksnas atraisīt.

Psalms 89

Refrēns: Es dziedāšu par Tā Kunga žēlastību visos laikos

Es dziedāšu par Tā Kunga žēlastību visos laikos,

paudīšu ar savu muti Tavu uzticību radu radiem,

jo Tu, Kungs, esi solījis:

“Uz mūžīgiem pamatiem lai būtu celta Mana žēlastības derība!” R:

 

Es esmu atradis un izraudzījis Dāvidu par Savu kalpu,

ar Savu svēto eļļu Es esmu viņu svaidījis,

un Mana roka turēs viņu stipri,

un Mans elkonis viņu spēcinās. R:

 

Mana uzticība un žēlastība būs ar viņu,

un Manā Vārdā augstu pacelsies viņa rags.

Viņš sauks Mani: “Tu esi mans Tēvs, mans Dievs

un manas pestīšanas klints patvērums!” R:

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 13, 16–20)

Patiesi, patiesi es jums saku: kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par tā sūtītāju.  Ja to zināt, svētīgi jūs būsiet, ja to darīsiet. Es nerunāju par jums visiem; es zinu, kurus izredzēju, bet Rakstiem jāpiepildās: Kas kopā ar mani ēd maizi, tas pacels savu papēdi pret mani (Ps.40). Jau tagad es jums saku: pirms tas noticis, lai jūs, kad piepildīsies, ticētu, ka es tas esmu. Patiesi, patiesi, es jums saku: kas uzņem to, ko es sūtīšu, tas mani uzņem; bet kas mani uzņem, tas uzņem manu Sūtītāju.

Comments are closed.