Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi 30.07.2015 – eņģeļi izies un no taisnīgo vidus atšķirs ļaunos, un viņus iemetīs uguns krāsnī

Tajās dienās Mozus izpildīja visu, ko Kungs viņam bija pavēlējis. Otrā gada pirmajā mēnesī, mēneša pirmajā dienā mājoklis bija uzcelts. Un Mozus to uzcēla un nolika paliktņus, dēļus un šķērskokus, un uzstādīja stabus, kā arī izplēta telti pāri mājoklim, virsū uzsegdams paklāju, kā Kungs Mozum bija pavēlējis. Tad viņš paņēma Liecību un ielika šķirstā, un, ievēris nesamās kārtis, virsū uzlika izlīguma vāku. Pēc tam, ienesis šķirstu mājoklī, uzkāra tā priekšā aizkarus, kā Kungs Mozum bija licis.
Tad Saiešanas telti pārklāja mākonis un mājokli piepildīja Kunga godība. Un Mozus nevarēja ieiet Saiešanas teltī, jo mākonis bija nolaidies pār to un Kunga godība bija piepildījusi mājokli.
Ik reizes, kad mākonis pacēlās no telts, Izraēļa dēli devās ceļā visās savās uzturēšanās vietās, bet, ja mākonis nepacēlās, viņi nekur negāja līdz dienai, kad tas pacēlās augšup. Kunga mākonis apsedza mājokli pa dienu, un uguns – pa nakti visa Izraēļa nama acu priekšā visās viņa apmetņu vietās. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 84 (83)
Refrēns: Cik mīļa ir Dieva svētnīca!

Mana dvēsele tvīkst un ilgojas
pēc Kunga pagalmiem.
Mana sirds un mana miesa
līksmi sauc uz dzīvo Dievu. R.

Pat zvirbulis atrod sev mājokli
un bezdelīga –
ligzdu, kur tā gulda savus mazuļus:
pie Taviem altāriem, debespulku Kungs,
mans Dievs un mans karali! R.

Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā:
viņi mūžam Tevi slavēs.
Svētīgs ir vīrs, kam palīdzība nāk no Tevis
un kam prātā ir svētceļnieka gaitas. R.

Jo viena diena Tavos pagalmos
ir labāka par tūkstošiem citu.
Es labāk vēlos būt Tavā namā pie sliekšņa,
nekā dzīvot grēcinieku teltīs. R.

Alleluja.
Atver, Kungs, mūsu sirdi,
lai mēs uzklausītu Tava Dēla vārdus!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 13, 47-53)
Tajā laikā Jēzus sacīja ļaudīm: “Debesu valstība ir pielīdzināma jūrā iemestam tīklam, kas savāca visādu sugu zivis. Kad tas bija pilns, viņi izvilka to krastā un apsēdušies labās savāca traukā, bet sliktās izmeta ārā.
Tā tas būs arī pasaules beigās: eņģeļi izies un no taisnīgo vidus atšķirs ļaunos, un viņus iemetīs uguns krāsnī. Tur būs raudāšana un zobu griešana. Vai jūs visu to sapratāt?” Tie Viņam atbildēja: “Jā.” Bet Viņš tiem sacīja: “Tāpēc ikviens Rakstu zinātājs, kas mācīts Debesu valstībai, pielīdzināms namatēvam, kas no saviem krājumiem izņem jauno un veco.”
Kad Jēzus bija pabeidzis šīs līdzības, Viņš aizgāja no turienes. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Comments are closed.